ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ನೊಬೆಲ್ ಲೋಗೋ

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂದೆನ್ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಸೊದ ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಸ್ತ್‌ಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ನೊಬೆಲ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಸ್ವೀಡಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೊರವೆಜ್ಯಿನ್ ಸಂಸ್ತೆಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ.[೧][೨]

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪುಟ್ಟುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಸುರು ಮಲ್ತ್‌ನಿ ಆಲ್‌ಫ್ರಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್.[೩] ೧೮೯೫ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯೊ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿಗಾತ್ರೊ ಇಂಚಾ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರೊಡ್ ಬೇಲೆ ಬೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತೆರ್. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುರುಟ್ ಕೊರಿನಿ ೧೯೦೧ ಇಸವಿಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರ್ ೧೯೬೮ನೆ ಇಸವಿಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನಿ. ನೊಬೆಲ್ ವಿಶ್ವದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.[೪]

ಇತಿಹಾಸಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಎನ್.ಎಮ್.ಆರ್. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
  1. ಅಲಪ್ರಡ್ ನೊಬೆಲ್ ೨೧ ಆಕ್ಟೋಬರ್ ೧೮೩೩ ಇಸವಿಡ್ ಸ್ಟಕ್ಂದ್ ಪನಪಿನ ಊರ್‍ಡ್ ಪುಟಿದಿನಿ. ಅರನ್ ಇಡಿ ಇಲಡ್ ಮಸ್ತ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಆರೆಗ್ ಸಂಶೋದನೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಸ್ಟ. ಅಲಪ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ರಾಸಾನಿಕಶಾಸ್ತ್ರದ ಇಜ್ಞಾನಿ. ೧೮೯೪ಡ್ ನೊಬೆಲ್ ಬರಪ್ರರಸ್ ಕ್ರಬಾ ಭೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಿಲ್ ಈ ವಸ್ತುದ ಮುಕೇನ ನೊಬೆಲ್ ಬಲಸ್‍ದ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತ್‌ಯೇ. ಆಯೇ ಪುಗೆ ಇಜಾಂದಿನ ಗನ್ ಪೊಡಿ ನಾಡ್‍ದ್ ಪತ್ತ್‌ಯೆ. ನೊಬೆಲೆ ಸಾದರಣಾ ೩೫೫ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಡ್ ಕೆಲಸ್ ಮಂತ್ ಪುಗರತೆ ಪಡೆಯೆ, ಬೊಕೊ ಆತ್ ಬೇಲೆಡ್ ಜನಪ್ರಿಯೊದ ವಿಷಯೊ ಡೈನಮೆಟ್.
  2. ನೊಬೆಲ್ ೧೮೯೬ಡ್ ಇಟಲಿಡ್ ಆಯೇ ತಿರದ್ ಪೊಪೆ. ಆಲ್‍ಪ್ರೆಡ್ ನೊಬೆಲ್‍ನ ಪ್ರಾಯೊ ೬೩ ಒರ್ಸೊ. ಆಲ್‍ಪ್ರಡ್ ತಿರ್‍ದ ಪೊನಗಾ ಆಸ್ತಿದ ೯೪% ವಿಶ್ವದ ಬೇತೆ ಬೇತ ಜನಕುಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿನಕ್‍ಲೆಗ ಕೊರಿಯರೆ ಆಲ್‍ಪ್ರೆಡ್ ತೀರ್ಮಾನೊ ಮನ್‍ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಾಹಿತ್ಯೊ ರಗನಾರ್ ಸೊಲೊಮಗ್ಯ ರುಡ್ಡಅಪ್ಪ್ ನೊಕ್ಕ ಲೇಬೇ ಕ್ಯೋಸ್ಟ್ ಮೊಲೆಗ ಜಬಾದರಿ ಕೊರಿಯೇ. ನೊಬೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೊರವೆಜ್ಯಿನ್ ಸಂಸ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೊಬೆಲ್ ಸಂಸ್ತೆ ಶಾಂತಿಗ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ೧೮೯೭ ತಿರಮನ ಮನಪೆರ್. ಜೂನ್ ೯ ರೊಯಲ್ ಸ್ವೀಡಿಶ್ ಅಕಡೆಮಿ, ಅಂಚನೆ ನೊರವೆ ನೊಬೆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಈ ಸಂಸ್ತೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಂತಿಗ್ ಜಬ್ದದಾರಿ ದೇತುನೆರ್. ಅಂಚನೆ [೫] ಬೇತೆ ಪುರ ಪುಸ್ತಕದ್ ಜಬ್ದದಾರಿ ದೆತುನೆರ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪಾಲ್ ಪಡೆವೊನ್‌ನ ಶಿಸ್ತುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಗೆ ನೀಡಲಾದ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವರೊ
 
೧೯೦೧ಡ್ ಕೊರ್‌ನ ಸುರುತ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಿಪ್ಲೋಮ ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್ ಕಾನ್ರಾಡ್ ರೊನ್‍ಟ್ಜೆನ್
  1. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ :
  2. ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ[೬]
  3. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ[೭]
  4. ಸಾಹಿತ್ಯೊ[೮]
  5. ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರೊ[೯]
  6. ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಹಿಳೆಯೆರ್
  7. ಶರೀರವಿಜ್ಞಾನ ಅತ್ತಂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ[೧೦]
 
Noble.prize.amount

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ನೊಬೆಲ್&oldid=58666"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು