ಪಜೆ ಉಂದೊಂಜಿ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಅಡಿಕ್ ಪಾಡುನ ಅತ್ತೆರಿ ಸಾಧನ

ಪಜೆ

ಪಜೆ ಮುಡೆಪುನ ಬಗೆ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಇಂದೆನ್ ಪುಲ್ಲುಡ್, ಮುಂಡೇವುದ ಒಲಿಟ್, ಬೂರುಡ್ ನೈದ್ ಮಲ್ಪವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಟಿಕ್‌ದ ಪುಲ್ಲು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಪಜೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಒಲಿಟ್ ಅಡ್ಡ ನೀಟ್ ಸಾಲ್ಡ್ ಮೊಡೆದ್, ಬೂರುಡು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಸಾಲ್‌ಡ್ ಮೊಡೆದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಮುಂಡೇವುದ ಒಲಿಟ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಪಜೆಕ್ಕುಲೆನೇ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಜೆಪ್ಪುನಗ ಪಜೆತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಂಟು ಪಾಡುದ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಂಡು. ಅನಪತ್ಯೊಗು ಬಜಿ ಪಜೆಟ್ಪ್ ಜೆಪ್ಪುನಲ ಉಂಡು.

ಮುಂಡೇವುದ ದೈ ಬೇಲಿಡ್ ಬುಲೆವುಂಡು. ಐತ ಒಲಿ ನಿಲಿಕೆ ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಲಿನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಐಟಿತ್ತಿ ಮುಳ್ಳುನು ದೆತ್ತ್‌ದ್ ದೊಂಬುಡು ಒಂತೆ ಬಾಡಾದ್ ಪಜೆ ಮುಡೆಪೆರ್.

ಕೊಂಗಿ ಪಾತೆರೊ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪಜೆ ಪಾಡಿಯೆ, ಪಜೆ ಪತ್ತಿಯೆ, ಪಜೆ ನಾಡಿಯೆ, ಪಜೆ ಒಯ್ತೆ, ಪನ್ಪಿನ ಕೊಂಗಿನ ಪದ ತುಳುವೆರ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಪಜೆತ ಬಗೆಕುಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
  • ಹಾಸ್ಪಜೆ
  • ತಕ್ಕಣಪಜೆ
  • ಬಣ್ಣದಪಜೆ
  • ನಾಗಪಜೆ
  • ಇರ್ಪಲೆದಪಜೆ
  • ಪುಲ್ಲಪಜೆ
  • ಒಲಿತಪಜೆ

ಪಜೆತ ನಮೂನೆಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಒರಿ ಜೆಪ್ಪುನ, ರಡ್ಡ್ ಜನಜೆಪ್ಪುನ, ನಾಲ್ ಜನ ಜೆಪ್ಪುನ, ಬಾಲೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಳತೆದ ಪಜೆನ್ ಮುಡೆಪೆರ್. ದುಂಂಬುದ ಇಲ್ಲ್ಲೆಡ್ ಪಜೆ ಮಡ್ತ್ ದೀಪಿನ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಲಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.

  • ಆಯ ಇಲ್ಲಡ್ ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಪಜೆ ಮಡಿಪೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ
  • ಪಜೆ ಆಂಡ ದಾನಿ ನಿಲ ಆಂಡ ದಾನಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತ್ಂಡ ಯಾವು

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಜೆ&oldid=161932"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು