ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಪಜೆ ಮಡಿಕೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಉರ್ಪೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ರಡ್ಡೆಕ್ ಒಂಜೆತ ಪ್ರಮಾನೊಡು ಅರಿಕುಲುಲೆನ್ ಬೆರದ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಲುವೆರೆನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ತಿನಸ್.

ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉರ್ಪೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿನ್ ನೀರ್ ಡ್ ಬೊದ್‍ಲೆರೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ದೀವೊಡು. ಅರಿ ಬೊದ್‍ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಸರಿಯಾದ್ ದೆಕ್ಕ್ ದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆವೊಡು. ಕಡೆನಗ ತಾರಾಯಿ ರುಚಿಕ್ಕ್ ಬೋಡಾಪುನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡು. ಬಂದ ನೀರ್ ಆಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಆಯಿನ ಬಂದನ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಬಾರೆದ ಇರೆಕ್ಕ್ ತೆಲುಪುಡೇ ಪೂಜೊಡು. ಅಂಚ ಪೂಜಿದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಇರೆನ್ ಪಜೆನ್ ಮಡಿಪುನ ಲೆಕೊ ಮಡಿತೊಂದು ಪೋವೊಡು ಅಂಚ ಮಡಿತ್‍ನ ಇರೆನ್ ತೊಂದುರುದ ಕರಟ್ಟ್ ದೀದ್ ಬೈಪಾವೊಡು. ಬೈತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಡ್ಯೆಗ್ ಪಜೆ ಮಡಿಕೆದ ಅಡ್ಯೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂಚ ತಯಾರ್ ಆಯಿನ ಅಡ್ಯೆನ್ ರೆಸೊಕ್ಕು ಪಾಡ್‍ದ್ ತಿನೊಲಿ. ಅತ್ತ್ಂಡ ರೆಸೊಕ್ಕು ಮುರ್ಕಾದ್‍ಲಾ ತಿನೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ