ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಪಡ್ಯೊ ಪದ ಬಳಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಮಡೆ ಉಬಿಪುನ ಪಾತ್ರೊನ್ ತುಳುವೆರ್ ಪಡ್ಯಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]
  2. ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದರ್ ಪಡ್ಯ. ಪಡ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಊರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೋಕುದ ಕುಕ್ಕಂದೂರು ನಕ್ರೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.[೨]
  3. ಪಡ್ಯಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳನಾಮ ಇನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆನ ಪುದರ್‍ದ ಬಳಕೆಡ್ ರೂಢಿಯಾತಂಡ್.[೩]

ಪಡ್ಯೊ ಪದೊತ ಅರ್ತೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಪಡ್ಯ
  1. ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ ಪಡ್ಯನ್ ಎ ಸ್ಪಿಟನ್/A Spittoon ಪನ್ಪೆರ್.[೪]
  2. ಕನ್ನಡೊಟು ಪೀಕದಾನಿ ಪನ್ಪೆರ್.[೫] ಇಂದೆತ ಅರ್ತೊ ಉಗುಳುವ ಪಾತ್ರೆ.
  3. ತುಳುಟು ಪಡ್ಯ/ಪಡ್ಯೊ/ಉಬಿಪಾತ್ರೆ/ಮಡೆತ ಪಡ್ಯಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೬]
  4. ಜೈನೆರೆ ತುಳುಟು ಪಡ್ಯಲೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಪಡ್ಯೊದ ಗಾದೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಪಡ್ಯ
  1. ಉಬಿವುನ ಪಡ್ಯೊ ಉನೆರೆ ಆವೊ ? ಇಂದೆತ ಅರ್ತೊ ದಾನೆ ಪಂಡ ಮಡೆ ಉಬಿಪುನ ಪಡ್ಯೊಡು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡಾ ? ಪಂಡ ಅವು ಬಟ್ಟಲ್ ಅತ್ತ್ ಪಡ್ಯೊ.
  2. ಜೋಕುಲು ಅಡತ್ತ್‌ನ ಕಂಡ ಹಾಳ್, ಪರಬೆರ್ ಉಬಿನ ಪಡ್ಯೊ ಹಾಳ್ - ಜೋಕುಲುನ ಬೇಲೆನ್ ಪರಬೆರ್ ಉಬಿಪುನೆಕ್ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಇಂದೆಟ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಬೆರೆನ ಬುದ್ದಿ ಒಂಜೆಂದ್ ಅರ್ತೊ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಡ್ಯ&oldid=71160"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು