ಪದ್ಪೆತಾ ಪೂ

ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ದೈ. ಉ೦ದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಹರಿವೆ ಪನ್ಪೆರ್. ವೈಜಾನಿಕ ಬಾಸೆಡ್ Amaranthus ಪನ್ಪರ್. ಉ೦ದು ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ೦ಪು ರ೦ಗುಡು ಉಪ್ಪು೦ಡು.

ಬಗೆಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಪದ್ಪೆ
  1. ದ೦ಟ್ ಪತ್ಪೆ,
  2. ಓ೦ಟಿಲ್ ಪತ್ಪೆ,
  3. ಕೋರಿ ಪತ್ಪೆ,
  4. ಕಾಟ್ ಪತ್ಪೆ
  5. ಬೊಂಬಾಯಿ ಪದ್ಪೆ

ಉಪಯೋಗಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪುಕರಿ, ಆಜಾವುನು, ದಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟುಗು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪುದ್ವರ್ ಪೊಸ ಅರಿತ್ತ ಓಣಸ್‍ದಪಗ ಪದ್ಪೆ ಪಾಡ್‍ನ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೊಡೇ ಬೊಡು. ಅಪಗ ಪದ್ಬೆದ ದಂಟ್ ಗ್ ಪದೆಂಗಿ, ತೇವುದ ದಂಟ್, ಅಂಬಡೆ ಉಂದೆನ್ ಮಾತಾ ಬೆರಕಾದ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನಂಬಿಕೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಪದ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಲೆನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪದ್ಪೆಲಾ ಬಸಲೆಲಾ ಪಲಯೆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉಂಡು.
  • ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುದ ಕಟಪಾಡಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿಡುಪ್ಪು ಮಟ್ಟ್ ಪನ್ಪಿ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜೆರ್ ಮಟ್ಟ್ ಗುಳ್ಳದ ಬಿತ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ಪೆದ ಬಿತ್ತುನ್ ಕೊರಿಯೆರ್ ಪನ್ಪಿನವು ಕಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮಟ್ಟ್ ಡ್ ಬುಳೆಪಿ ಮಟ್ಟ್ ಗುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಪೆಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪದ್ಪೆ&oldid=114320"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು