ಪ್ರತಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಸೊಗರ ಮಕರ ಸ೦ಕ್ರಾ೦ತಿದಾನಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಲ್ ಸುರುಟ್ ಶ್ರೀಅನ೦ತೇಶ್ವರ ದೇಸ್ತಾನೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಅನ೦ತೇಶ್ವರ ದೇವೆರೆನ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯೆರೆನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತುದು ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೀಠಾರೋಹನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟಲೆನ್ ಶೀವಾದಿರಾಜೆರ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಅರೆನ ಕಟ್ಟಳೆ ಆನಿರ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ನಡೊತೊ೦ದು ಬರೊ೦ದು ಉ೦ಡು.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪರ್ಯಾಯ&oldid=58746"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು