ಉಂದು ಉದ್ದೊ ಅಲಪುನ ಪರಂಗಿತಕುಲೆನ ಮಾನೊ

ಅಲತೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

201.168ಮೀ ಉದ್ದೊ ಇಪ್ಪಿನೆಗ್ ಒಂಜಿ Furlong ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಸುಮಾರ್ ೬೬ಪೀಟ್ ಅಪುಂಡು.

ಗಲಸುನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸಾದಿ ಪನ್ನಗ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.