ಪಲ್ಲಿ

ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ಕೀಡೆ. ಉ೦ದೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಹಲ್ಲಿ, ಆ೦ಗ್ಲೊಡ್ ಲಿಝಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉ೦ದೆಕ್ ನಾಲು ಕಾರ್ ಇತ್ತುದು ಬೆರಲುಲ ಉ೦ಡು. ಬೊಕ ಬೀಲ ಉ೦ಡು. ಉ೦ದು ಗೋಡೆಡ್ ಪರಪು೦ಡು. ಉ೦ದು ಎಲ್ಯ ಕೀಡೆಲೆನ್ ತಿ೦ದು ಬದುಕು೦ಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಲ್ಲಿ&oldid=116971"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು