ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಪಲ್ಲಿ

ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ಕೀಡೆ. ಉ೦ದೆಕ್ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಹಲ್ಲಿ, ಆ೦ಗ್ಲೊಡ್ ಲಿಝಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉ೦ದೆಕ್ ನಾಲು ಕಾರ್ ಇತ್ತುದು ಬೆರಲುಲ ಉ೦ಡು. ಬೊಕ ಬೀಲ ಉ೦ಡು. ಉ೦ದು ಗೋಡೆಡ್ ಪರಪು೦ಡು. ಉ೦ದು ಎಲ್ಯ ಕೀಡೆಲೆನ್ ತಿ೦ದು ಬದುಕು೦ಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಲ್ಲಿ&oldid=116971"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು