ಪಾವು ಪಂಡ್ಂಡ ಅರಿ,ಪದೆಂಗಿ,ಕುಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನೆನ್ ಲಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾಪು [ಅಳತೆ ಮಾಪನ]. ನೆನ್ನ್ ಬೆದ್‌‌ರ್‌ದ ಗಂಟ್, ಚೆಂಬು, ಅಲೂಮಿನಿಯಂ, ಸ್ಟೀಲ್ ಡ್ , ಕರ್ಬೊಡು ಮಾಲ್ಪುವೆರ್.

ಅಲತೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದ್ ಒಂಜಿ ಸೇರ್‌ತ ನಾಲನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್. ಉಂದು ಕೊಂಡೆರ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಅಲತೆ. ನೆನ್ನ್ ಕಾಲ್ ಸೇರ್ಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್, ನಾಲ್ ಪಾವು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಆಪುಂಡು. ತುಳು ಪಾತೆರುನಕುಲು ಪಿರವುಡು. ಪಾವು ಕಾಲ್ ಸೇರ್ ಆಯಿನೆಡ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಕಿಲೋ ಪದೆಂಗಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕ್ ಪಾವುಕಿಲೊ ಪದೆಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್.

ಗಳಸುನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಅರಿ ಯಾವು ಅಡ್ಯೆಗ್.
  2. ಒಣಸ್‍ಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಎಚ್ಚ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾವು ಎಚ್ಚ ಅರಿ ಪಾಡ್‍ಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಾವು&oldid=120540"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು