ಪಿಕ್ಕಾಸಿ

ಉಂದು ಕರ್ಬೊಡು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಹತ್ಯಾರ. ಕರ್ಬೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸೊಗ್ ಬೋಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಹತ್ಯಾರೊನು ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ರಡ್ದ್ ಕೊಡಿಟ್ ಚೂಪು ಉಪ್ಪುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮಲ್ತ್ ದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಇಜ್ಜಿಡ ಕರ್ಬದ ಕಡೆ ಪಾಡ್ಂಡ ಪಿಕ್ಕಾಸಿ ತಯಾರ್.

ದೈ ನಡೊಡಾಂಡ ಗುರಿ ಗೆಪ್ಪೆರೆ, ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟ್ ನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಅಡಿಪಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಲೆನ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.