ಪಿಶಾಚಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಮಾಸ ತಿನ್ಪಿನಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ಆರ್ಥ ಉಂಡು. (A demon or evil spirit) ಲೋಕದ ಸುಖ ಬೋಗೊನು ಆನುಭವ ಮಲ್ಪಂದೆ, ಮದ್ಮೆಮಸ್ತಿ ಆವಂದೆ ಸೈತ್‍ಪೋಯಿ ಅತ್ಮೊಳು, ಕೆಕ್ಕಿಲ್‍ಗ್ ಬಲ್ಲ್ ಪಾಡೊಂದು, ಗುವೆಲ್ಗ್ ಲಾಗಿದ್‍ ಸೈತಿನವು ಗತಿಗೋತ್ರ ದಾಂತೆ ಓಲಾಂಡಲಾ ಪೋದು ಸೈತ್‍ದ್‍ ಬೊಜ್ಜ ಮಿನಿ ಅವಂದಿನವು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಡಿಕೆ ಅತ್ಮೊಳೆಗ್‍ ಪಿಶಾಚಿ ಆದ್‍ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಈ ಅತ್ಮೊಳು ರಕ್ಕಸೆರೆಡೊಪ್ಪ ಶೇರಿನೆಡ್ದಾವರ ಬೆರ್ಮರಕ್ಕಸೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಬ್ರಹ್ಮಪಿಶಾಚಿ ಆಂದ್‍ದ್‍ ಪನ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಿಶಾಚಿಲು ಕಾಡ್‍ ಗುಡ್ಡೆಲೆಡ್‍ಲಾ ಮಾರ್ಗೊಡುಲಾ ಇತ್ತ್‍ದ್ ಪೋಪಿ ಬರ್ಪಿನಾಕುಳೆಗ್‍ ಗಾಳಿ, ತೂ ಇಂಚಿತ್ತಿ ರೂಪೊಡು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪಿಶಾಚಿಲು ಏನಿಗ್‍ಲಾ ಸದ್ಗತಿ ಹೊಂದೆರೆ ಬಲ್ಲಿ.

ತುಳು ಜನೊಕುಲು ಪಾತೆರ್ನಗ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಮನುಷತ್ವ ದಾಂತೆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆಡ ಆಯಗ್‍ ಪಿಶಾಚಿ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು, ಪಿಶಾಚಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚದಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆಡ ಆಯಗ್‍ ಪಿಶಾಚಿ ಎದುರಾತ್ಂಡ್‍ ಪಂಡ್ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಿಶಾಚಿ&oldid=149403"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು