ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಪುಚ್ಚೆ
ಪುಚ್ಚೆಲೆನ ಆರಾಧನೆ

ಪುಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಂಕುನ ಪ್ರಾಣಿ[೧]. ಉಂದು ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗದ ಫೆಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಸ್ ವರ್ಗೊಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿ. ಇಂದೆಕ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಬೆಕ್ಕು, ಹಿಂದಿಡ್ ಬಿಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಣ್ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಗಂಟ ಪುಚ್ಚೆಂದ್, ಪೊಣ್ಣು ಪುಚ್ಚೆನ್ ಮಂಗುಂದುಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಬೊಲ್ದು, ಕಪ್ಪು, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣ ಉಪ್ಪುಂಡ್. ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಮೀಸೆ, ಬೀಲ ಉಂಡು. ಪುಚ್ಚೆದ ಕಿನ್ನಿನ್ ಪುಚ್ಚೆ ಐತ್ತ ಬಾಯಿಡ್ ದೆರ್ತೊಂದು ಕೊನೊಪುಂಡು. ಪುಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಲಾಯಿನಂಚಿನ ಎಲಿ, ಅರಣೆ, ಎಕ್ಕಲೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಪತ್ತುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಕಣ್ಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಬಾರಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ.

ಪಿಲಿ, ಸಿಂಹ, ಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಲಿ (ಚಿರತೆ), ಪೂಮ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪುಚ್ಚೆದ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಲು. ಪುಚ್ಚೆ ಐತ್ತ ಮೈನ್ ಸ್ವಚ್ಚವಾದ್ ದೀಪುಂಡು, ಐತ್ತ ನಾಲಾಯಿಡ್ದ್ ನೆಕ್ಕ್ದ್ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪುಚ್ಚೆ ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ ಪೇರ್ ಪರ್ಲೆಕ, ಇನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ತುಳು-ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ.

ಪುಚ್ಚೆ ಎಕ್ಕಲೆ ತಿಂದ್ಂಡ ಬಚ್ಚುಂಡು ಇಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಗಾದೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಕಣ್ಣ್ ಮುಚ್ಚುದು ಪುಚ್ಚೆ ಪೇರ್ ಪರಿಲೆಕ್ಕ
  2. ಪುಚ್ಚೆದ ಮಂಡೆಡ್ ಚಿಮಿಣಿ ದೀಯಿಲೆಕ್ಕ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುಚ್ಚೆ&oldid=103201"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು