ಪುಡಯಿ ಉಂದು ಸಾಮಾನ್ ಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ದಿಂಜಾವುನ ವಸ್ತು. ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಹೆಡಿಗೆ ಪನ್ಪೆರ್ .ಉಂದೆನ್ ತಾರಿದ ಮಡಲ್ ದ ದಂಡ್ ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಪುಡಯಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬುಲೆದಿ ತಾರಿದ ಮಡಲ್ ದ ದಂಡ್ ದ ಬೆರಿತ್ತ ಒಂಜರೆ ಇಂಚಿದಾತ್ ಜೋಲಿ ಉದ್ದೊಗು ಒಯಿತ್ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅವೆನ್ ದೊಂಬುಡು ಸರಿ ಬಾಡಾವೊಡು. ಐಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಪೆರೆಸ್ ದ್ ಪುಡಯಿ ಮುಡೆವೆರ್. ಕೊರಗೆರೆ ಅಂಜೋಬವುಲು ಇಜ್ಜಾಂಲಡ ಪೊಂಜೋವುಲು ಉಂದೆನ್ ಬಾರೀ ನಾಜುಕೂಡು ಮುಡೆಪೆರ್

ಪುಡಯಿದ ಬಳಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತಾರಾಯಿ, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಅರಿ, ಬಾರ್ ದಿಂಜಾದ್ ತುಂಬೆರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೊಸ ಪುಡಯಿಡ್ ಲೇಸ್ ದಪಗ ನುಪ್ಪು ಬಳಸೆರೆ ಬಳಕೆ ಮಳ್ಪುವೆರ್. ನೆಟ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಪಂಡ್ದ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಭೂತಾರಾದನೆಡ್ ಪೊರಿ ಬಜಿಲ್ ಮಾತಾ ದಿಂಜಾಯೆರೆ ಎಲ್ಯ ಪುಡಯಿಲೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪುಡಯಿ&oldid=127487"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು