ಪೆಜಕಾಯಿ ಪಂಡ ಉಂದೊಂಜಿ ಪರ್ಂದ್ ಉಂದೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಹೆಬ್ಬಲಸುಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ [೧] ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದ್ ಅರೆಗಾಲಡ್ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಇರೆ ಪಚ್ಚ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಪೆಜಕಾಯಿ ಮಂಜೊಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಉಂದ್ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪನಗ ಮಲ್ಲ ಮಣ್ಣ್ ದ ಬಾಜನಗ್ ಪೆಜಕಾಯಿದ ಮುಳ್ಳು ಪಿರೆಸ್ದ್ ಪೆಜಕಾಯಿನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರ್ ಪಾಡೊಡು ಅವೆನ್ ಗೆತ್ತ್ದ್ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ಡ್ ಚಟ್ನಿ, ಕೈಪುಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಉಂದ್ ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು

ಪೆಜಕಾಯಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೆಜಕಾಯಿ&oldid=134431"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು