ಪೆನ್ ಬರೆಪಿನ ವೊಂಜಿ ಸಾಧನೊ.ವೊಂದೆನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಪೆನ್ನನ್ ವೋಲಾ ಬೂಕಡ್ ಬರೆಯರೆ ಆಪುಂಡು.ಪೆನ್ನೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆ ಉಂಡು ಬಾಲ್ ಪೆನ್,ಶಾಯಿದ ಪೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ.ಪೆನ್ನನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿನ ಜನಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ.ಅಂಚಾದ್ ಪೆನ್ನಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಉಂಡು.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೆನ್&oldid=58456"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು