ಕನ್ನಡೊಡು ಹೊಂಗರೆ ತುಳುಟು ಪೊಂಗರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೊಂಗರೆದ ಮರತ್ತ ಗು‍ರ್ತ ಐತ ಮರ ಇಡೀ ಮುಳ್ಳು. ಆಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಳ್ಳು ಇಜ್ಜಂದಿ ಪೊಂಗರೆದ ಮರ ಬುಳೆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಪೊಂಗರೆದ ಮರಟ್ಟ್ ಮುಳ್ಳು ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಐಕ್ ಬಳ್ಳಿ ಬುಡಿಯೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಬಳ್ಳಿನ್ ಐಕ್ ಬುಡ್ಪೆರ್.

ಪೊಂಗರೆದ ವಿಧೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಗರೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮುಳ್ಳು ಇದ್ಯಾಂದಿ ಪೊಂಗರೆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಗರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲ್ ಬುಡಿಯರ ಇಂದೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಳ್ಳ್ ಬುಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಬುಲೆಪ್ಪಾವೆರ್.

ಆನ್ ಪೊಂಗರೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮುಳ್ಳು ಇಪ್ಪುನ ಬೊಂಗರೆನ್ ಆನ್ ಪೊಂಗರೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಬೇಲಿಗ್ ನಡಿಯರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪೊಂಗರೆ ಮರ್ದ್ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪೊಂಗರೆದ ಇರೆನ್ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಳ್ಪುನಗ ಪಾಡ್ದ್ ಐತ ನೀರ್ ಬಾಲೆಲೆನ್ ಮೀಪಾರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಳ್ಪುವೆರ್.

ಪೊಂಗರೆದ ಮಿತ್ತ್ ಗಾದೆ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪೊಣ್ಣು ಅಂಬೆ ಮರಟ್ಟ್ ಬಡ್ತದ್ ಪೊಂಗರೆ ಮರಟ್ಟ್ ಜಾರ್ಯಲ್. ಇಂಚ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಜೋರುದಾಳ್ಂದ ಅರ್ಥೊ. ಪೊಣ್ಣು ಏತ್ ಜೋರುಂದು ಹೋಲಿಕೆ. ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಳ್ಳುದ ಪೊಂಗರೆ ತಿಕ್ಕೂಜಿ. ಅವು ಅಳಿಂಡ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಐತ ಬಿದೆನ್ ಒರಿಪಾರೆ ವಾಮಂಜೂರುದ ಪಿಲಿಕುಲಟ್ಟ್ ಐತ ಕೆಲವು ದ್ಯೆ ನಡ್ತೆರ್. ಐತ ಪೂವುಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು.

ಉಪಯೋಗ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಪೊಂಗರೆದ ಇರೆಟ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಳ್ಪುವೆರ್.
  • ಗುವೆಲ್ ತೋಡಾನಗ ಪೊಂಗರೆ ಮರತ್ತ ಚೌಕ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್.
  • ಮಾರಿ ಗಿಡಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯೊಡು ಪೊಂಗರೆ ಮರತ್ತ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತ್ಂಡ್.
  • ಪೊಂಗರೆದ ಕಾಯಿನ್ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಗೊಬ್ಬುನಗ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್.
  • ಪೊಂಗರೆದ ಮರಟ್ ಮುಳ್ಳು ಇಪ್ಪುನೇಡ್ತಾವರೊ ಬೇಲಿಡ್ ನಡ್ಪೆರ್.
  • ಕೈಕಂಜಿ ಲೆಗ್ ತಿನ್ಯರಾ ಲಾ ಕೊರ್ಪೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ