ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
Midwife check-up.jpg

ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರೊತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊ

ವಿಸೇಸಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪೆದ್ದುನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ತೀರ್ ಪೋಪಿನೆನ್ ತಪ್ಪಾವರ ಬೋಡಾದ್ ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬತ್ತುತುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೊ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುಲೆಡ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನೆನ್ ತಡೆತುದು, ಪೆದ್ದುದು ಅಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ್ ಇಪ್ಪುನಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಜನೆಯಾದುಂಡು ಆಜಿ ಅತ್ತುಂಡ್ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಳು ಆಯಿನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುಲೆಗ್ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಯಿನ ತಿನಸ್ ಕೊರ್ದು ಅತ್ತಂದೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನೆನ್ (ರಕ್ತ ಹೀನತೆ)ಉಂತಾವರ ಬೋಡಾದ್ ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡುನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು

 
ಈ ಚಿತ್ರೊ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುನ ಬಂಜಿದ ಬಾಲೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್‌ನ್ ತೋಜಾವುಂಡು

ಉಪಯೋಗಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಈ ದುಡ್ಡುಡು ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಿನಸ್ ಆಯಿನ ತಪ್ಪು ,ತರಕಾರಿ , ಪೇರ್, ಪರಂದ್ ಕೆತ್ತಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ತಿನ್ಯರ ಬೋಡಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜೊವುಲು ಪೆದ್ದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ತಪ್ಪಂದೇ ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಕೊರೊಡು.ಅಂಚಾದ್ ಬಾಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಪುದ ತಿನಸ್ ತಿನೊಡು. ಪೆದ್ದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ೩೦೦ ರೂ. ಪ್ರಸೂತಿ ಆರೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ೭೦೦ ರೂ. ಗಳು ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ೧೦೦೦ರೂ ಅಪ್ಪೆನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಿನಸ್ ತಿನ್ಯರ ಈ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಈ ಲೇಕನೊನು ಪೊಂಜೊಳೆನ ಆರೋಗ್ಯೊದ ಬಗೆಟ್ ಲೇಕನೊಲು ಯೋಜನೆದ ಅಂಗವಾದ್ ಗಳಸಾಯಿನೆ/ಸಂಪೊಲಿತಿನೆ.