ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್

ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ (Phillip Joel Hughes) (30 November 1988 – 27 November 2014). ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಆಟ ಗೊಬ್ಬುದೆರ್. ಆರ್ ಎಡ ಕೈಟ್ ಗೊಬ್ಬಿನಾರ್.

ಫಿಲಿಪ್ ಜೋಯೆಲ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಡುಮ್ಬುದ ಜೀವನಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಷ್ವಿಲ್ಲೆ .ಆರ್ ೧೪೧* ಅಂಕ ಪಡೆದ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆಟೋದೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪದೆತೆರ್. ಆರ್ ೧೯ ವರ್ಷದ ಉಲಯಿದಕುಲ್ನ ಆತಾದ್ ಆಸ್ತ್ರಲಿಯ್ಯನ್ ಪ್ರತಿನಿದಿಸಾದೆರ್.

ಸಾವ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸೌತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬುದ್ ಆರನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗ್ ಚೆಂಡ್ ಬೂರುದ್ ಇತ್ತ್ನ್ದ್. ಆರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೆರ್ನ್ದಲ, ಚೆಂಡ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಜ್ಜನ್ದಿನ ಜಾಗಗ್ ಬೂರ್ದ್ ಇತ್ತ್ನ್ದ್. ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ್ ಕೊಲೆ ಉಸಿರ ದೆತ್ತೆರ್.