ಬಟ್ಟಲ್ ಪಂಡ ಒಣಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಯೆರೆ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೊ.

ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬಟ್ಟಲ್‌ನ್ ಮಣ್ಣ್, ಕಂಚಿ, ಅಲುಮೀನಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್‍ಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕುಪ್ಪಿಡ್‍ಲಾ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬಟ್ಟಲ್‍ದ ವಿಧೊಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಟ್ಟಲ್&oldid=128752"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು