ಬದಿಕರ ಪಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡ್ ನಡಪಾಬಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಭೂತಾರಾಧನೆ ೧೬ ಅಧ್ಯಾಯೊಲೆಡ್ ನಡಪುಂಡು. ಕೈಲ್ ಕಡ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಪತ್ತದ್ ಬಿರಿಬೂಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂದು ಪದಿನಾಜಿ ಅಧ್ಯಾಯೊಲೆಡ್ ನಡಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟ್ ಬದಿಕರಲಾ ಒಂಜಿ. ಒಂಜಿ ಕರತ್ತ ಉಲಯಿ ಐರೊಲು, ಮೈರೊಲುದ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ಅವೆತ್ತ ಉಲಯಿ ಒಂಜಿ ತಾರಯಿ ದೀದ್ ಕರತ್ತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆರ್. ಬದಿಕರ ಪಾರಾವುನ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂತೊದ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಿನಾಯೆ ಈ ಬದಿಕರನ್ ಪತೊಂದು ಭೂತೊದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕೈಡ್ದ್ ಬುಕೊಂಜಿ ಕೈಕ್ ರಾಪಾದ್ ಪತ್ತ್ಬೆ. ಒವ್ವೇ ಕಾರಣೊಗಾದ್ ಈ ಕರ ಕೈಡ್ದ್ ತತ್ತ್ದ್ ತಿರ್ತ್ ಬೂರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬೂರ್ಂಡ ಅಪಶಕುನಂದ ಲೆಕ್ಕ. ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ಗ್ರಾಮೊಗು ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಆರಾಧನೆದ ಅಕೇರಿಗ್ ದೈವೊ ಈ ಕರನ್ ಉಡೆತ್ತ್ದ್ ಅವೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ್ ದೆತ್ತ್ದ್ ಸಂದೊಡಾಯಿನ ಗುತ್ತುದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ವಜ್ರೊನ್ ಉಡೆತ್ತ್ದ್ ಮಾಣಿಕ್ಯೊನು ಎನ್ನ ಗುತ್ತಗು ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಬದಿಕರದ ತಾರಾಯಿಗ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ನಿಜವಾದ್ ಉಂದುವೇ ತುಳುವೆರೆನ ಬದ್ಕ್ದ ಕರ. ಅಂಚಾದೇ ಅವು ನೆಲಕ್ಕ ಬೂರುದು ಪುಡಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬದಿಕರ&oldid=58630"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು