ಬದಿಯಡ್ಕ ಪಂಡ ಬಂಡಿ ಇತ್ತಿನ ಅಡ್ಕ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬು ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೆನ ಬಂಡಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್ದ್ ಪ್ರತಿತಿ. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಿ ಪೈಕ್ಕಗ್ ಪೊಂಡುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಬದಿಯಡ್ಕನ್ ತೆನ್ಕಾಯಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿಂದ್ ಪುದರ್ ಪೊತ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ, ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ, ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೊಲು ನಡತ್ದ್ಂಡ್.

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬದಿಯಡ್ಕ&oldid=87616"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು