ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಬರಿಂಕ

ಉಂದು ಜಿಂಕೆ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರುನ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ನೆನ್ನ್ Indian spotted chevrotain {Moschiola indica) ಪಂಪೇರ್.

ಗಾತ್ರೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದು ಅಂದಾಜಿ ಸುಮಾರ್ ೩ ಕೆಜಿತತ್ ತೂಕುಂಡು, ೫೫ಸೇಮಿ ಎತ್ತರ ಇಪ್ಪುಂಡು

ತೆನಸ್ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಇಪ್ಪುನ ಪ್ರದೇಶೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬರಿಂಕ&oldid=80495"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು