ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ

ಬಲ ಪಂಡ ಅಲೆ, ಪೇರ್ ನ್ ಎತ್ತರೊಡು ದೀಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಲ್ಲ್ ಡ್ ಮಲ್ತ್ ನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್.

ಬಲನ್ ಮಲ್ಲುನ ರೀತಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬಲನ್ ಬಲ್ಲ್ ನ್ ನೈದ್ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೋದ್ ಒಂಜೇ ಆದ್ ಮಿತ್ತ್ ಆಣಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪಕ್ಕಾಸ್ ಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಲೇಕ ಇತ್ತ್ಂಡ ತಿರ್ತ್ ಕರತ್ತ ರೂಪೊಗು ತಕ್ಕ ಎಲ್ಯ ಅತ್ತ್ಂಡ ಮಲ್ಲ ರೂಪೊದ ಮೊಡೆಯಿನ ಜಾಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಬಲತ್ತ ಉಪಯೋಗೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬಲಟ್ಟ್ ಪೇರ್ ಅಲೆ ನೈಯಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ದೀಪೆರ್. ಪುಚ್ಚೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಲಿ ಪಿಜಿನುಲು ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಬಲನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಪೇರ್ ಅಲೆ ನೈಕ್ ಕೈ ಪಾಡೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪು ಉದ್ದೇಸೊಲ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಲ&oldid=106707"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು