ಬಾರ್ಕೂರು ಸರಸ್ವತಿ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಾಲಯ

Saraswati

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಊರ್ದ್ ಮೂಡಕೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ವೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೇರಿಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ನಾರಾಯಣೀ ದೇವಸ್ತಾನ ಉಂಡು.ಪಿರಾಕಡ್ದ್ ಕಾಲಡ್ದ್ಂಚಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ವಿಶೇಸವಾದ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ್ ಪನ್ದ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.ಬಾರ್ಕುರ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವೇರ್ನ ದೇವಸ್ತಾನ ಉಂಡು.ಐತ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆರ್ನ ಕೈತಲ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲಕೃ‍‍‌ಷ್ಣ ದೇವೇರ್ ಉಲ್ಲೆರ್.ವರ್ಷ ವರ್ಷಲಾ ದಸರಾ ಪರ್ಬಡ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ್ ಪೂಜೆ ನಡೆಪುನು ಆನಿ ಸಮಾಜದಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆರ್ದ್ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ,ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆವೆರ್.ಆನಿ ಸಮಾಜದಕಲು ಸಭೆ ಸೆರ್ದ ಕಲ್ಪುನೇಟ್ ಬಿರ್ಸೆರಾಯೆನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾವೇತನ ಬಕ್ಕ ಬಡವೆರೆಗ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪೆರ್.ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಕಾಣಿಕೆ ದೀದ್ ಪ್ರಸಾದ ಪತೋಂದ ಪೋಪೆರ್.ಉಂದೆನ್ ಲೇಖನ ಓದುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಯೆಡ್ದೆ ಮಲ್ಪಡ್.