ಬೈತ ಸೂಡಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಕಟ್ಟುನವು ಬಾರ್ ದ ಮುಡಿ.

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಉದ್ದೇಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮುಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಗಲಸುನ ವಸ್ತುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ