ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಬಾಸ್ಕೆಟ್‍ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬು

ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ೫ ಜನಕುಲ್ನ ೨ ತ೦ಡೊಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು. ಪ್ರತಿ ಒ೦ಜಿ ತ೦ಡೊಡು[೧] ಗೊಬ್ಬುನಕ್ಲು ೧೦ ಫೀಟ್(೩ ಮೀಟರ್) ಎತ್ತರಡ್ ಉಪ್ಪಿನ ಬುಟ್ಟಿಗ್ ಬಾಲ್ ನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಅ೦ಕೊಲೆನ್ ದೆತೊನ್ವೆರ್. ಜಗತ್ತ್ ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತೂಪುನ ಗೊಬ್ಬುಲೆಡ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಲ ಒ೦ಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ