ಉಡುಪಿದ ಶಿಕ್ಶಣ ಸಂಸ್ತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ತೆ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು.ಮುಲ್ಪ ೭೫೦ ಜನ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಲ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.ಕಲಾ,ವಾಣಿಜ್ಯ,ವಿಜ್ನಾನ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು.ಜೋಕುಲೆಗ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಉಂಡು.ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ಪೆರ್.ಎಡ್ಡೆ ಶಿಸ್ತು ಉಂಡು.ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ,ತುಳು ಸಂಘ,ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್,ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ,ಎಕೊ ಕ್ಲಬ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತ್ಂಡ್.ಈ ಸಂಸ್ತೆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೇ ಉಂಡು.ಉಂದು ಉಡುಪಿದ ಪ್ರೀತಿದ ಕಾಲೇಜ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ