ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿ. ತರಕಾರಿ ಮೂರಿಯೆರೆ ಗಳಸುನ ಸರ್ತದ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿ.

ಅರ್ಥೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಮೂರಿಯೆರೆ ಗಲಸುನ ಎಲ್ಯ ಕತ್ತಿನ್ ಬೀಸತ್ತಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ರೂಪೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಗಾದೆಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನಂಬೊಲಿಕೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕತ್ತಿಡ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪೆರೆಸೆರೆ ಗಲಸುನವು

ಪಾತೆರೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೀಸತ್ತಿ ಇತ್ತ್ಂಡ ಧೈರ್ಯೊಡು ಸಾದಿ ನಡವೊಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೀಸತ್ತಿ&oldid=126888"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು