ರಾಮಾಯಣೊಡು ಬರ್ಪುನ ಆದರ್ಶಮಯ ಪಾತ್ರೊಲೆಡ್ ಒಂಜಿ

ರಾಮನ ಪಾದುಕೆನ್ ಬೇಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಭರತೆ

ಭರತೆ ದಶರಥನ ರಡ್ಡನೇ ಮಗೆ. ರಾಮನ ಸೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಶ್ಮಣನೊಟ್ಟುಗು ಕಾಡ್‍ಗ್ ಪಿದಡ್‍ನಗ ಭರತೆ ಉಪ್ಪುಜೆ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನೇ ರಾಮನ್ ಕಾಡ್‍ಗ್ ಕಡಪುಡುನೆತ ಮೂಲಕ, ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ದಶರಥನ ಸೈಯೆರೆ ಕಾರಣ ಆಯಿನ ವಿಷಯ ಭರತಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಪಗನೇ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತ್ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಮನ್ ನಾಡೆರೆ ಪಿದಡುವೆ. ಭರತೆ ಏತ್ ಕೇಡೊಂಡ್‍ನಗಲಾ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕೊರ್ ನ ಪಾತೆರಗ್ ತಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ರಾಮೆ ಭರತನೊಟ್ಟುಗು ಪಿರ ಬರಿಯೆರೆ ಕೇನುಜೆ. ಅಪಗ ಭರತೆ ರಾಮನ ಪಾದುಕೆಲೆನ್ ಕೇನ್‍ದ್ ಪತೊಂದು ರಾಜ್ಯೊಗು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ. ಆಯೆ ಆಯೋಧ್ಯೆಗ್ ಬತ್ತ್ ದ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲಂದೆ, ಅಣ್ಣನ ಪಾದುಕೆಲೆನ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್, ರಾಮನ ಪರವಾದ್ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತನ್ ನಡಪಾವೆ.


ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಭರತೆ&oldid=128810"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು