ಭೌತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ೦ಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲೆನ ಅಧ್ಯಯನ. ಉ೦ದು ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ವಸ್ತುದ ಭಾರ ಇ೦ಚಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊನ್ನ ವಿಜ್ನಾನ.[೧]


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
  1. http://www.physicsclassroom.com