ಮದಿಮೆಗ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಮದುವೆ ಪನ್ಪೆರ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪುನಗ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ. ಸರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆಗ್ ಪ್ರಾಯೊನು ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ದ್ಂಡ್. ಆನಗ್ ೨೧ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ, ಆಣಗ್ ೧೮ ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾಯ ಆಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಆಣ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಣ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪೊಣ್ಣನ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ್ ಪೊಸ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬೊನು ಸುರು ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧರ್ಮೊಲೆಡ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮೊಕ್ಕುಲು ಉಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಮದಿಮೆಡ್ ಕೈದಾರೆ ಮದಿಮೆ, ಬುಡು ದಾರೆ ಮದಿಮೆ, ಕಾಂಟ್ರೆಂಕ್ಟ್ ಮದಿಮೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರರ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಮದಿಮೆಲು ಉಂಡು.

ಮದಿಮೆ

ಮದಿಮೆದ ವಿದೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 • ಮದಿಮಾಲ್ ಮದಿಮೆ - ಆಣಗ್ ಕಜಂಬುದ ಮದ್ಮೆ ಮನ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಮದ್ಮಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್ ಉಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ಪೋದ್ ಪೊಂಜೊವಾಪಿನ ಬದಲಾವಣೆನ್ ಮದ್ಮಾಲ್ ಮದ್ಮೆ ಕಟ್ಟ್ಡ್ ಮನ್ಪುವೆರ್. ಮಾತ ಕುಟುಬಮೊದ ಇಷ್ಟೆರ್ ಬತ್ತ್ ಸೇರ್ದ್ ಮದ್ಮೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕ್ರಮತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದಕುಲು "ಮುಳ್ಳುಮುಟ್ಟುನೆ" ಅತ್ತಂಡ ಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುನೆ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ದಾರೆದ ಮದಿಮೆ - ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಾಯೊಗು ಬತ್ತ್‌ನ ಆಣಗ್ ಸರಿಯಾಪುನಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣ‌ನ್ ನಾಡ್‌ದ್ ಅಕುಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ಜನೊಕು ಒರಿಯಕ್ಕೊರಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆ ದಿನ ಪೊಣ್ಣನ್ ದಾರೆ ಮಯಿತ್ ಕೊರ್ದು ಅಣನ ಇಲ್ಲ್‌ಗ್ ಕಡಪಾವೆರ್ ಈ ಕ್ರಮೊಕು ದಾರೆದ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯೊಡು ಧಾರೆದ ಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಂಡು.
 • ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆ - ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೀರ (ಸುರುತ) ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆನಗ ಆಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶೆಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಳೆನ ಆ ಆಶೆ ನೇರವೇರಿಸಪಿನ ಸಂಕೇತವಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊಕು ಬಯಕೆದ ಮದಿಮೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಆಶೆ ಪಂದ್ ಅರ್ಥ.
 • ನೂಲ ಮದಿಮೆ
 • '''ಕುಲೆ ಮದಿಮೆ'''
 • ಕೈ ಪತ್ತಾವುನ ಮದಿಮೆ - ಬೊಡದಿ ಸೈದಿನ ಆಣ್‍, ಕಂಡನಿ ಸೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆರ್‍ಂಡ, ಅಕಲ್ಲೆನ್‍ ಒಪ್ಪಿಸಾದ್‍ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್‍ದ್‍, ಹಿರಿಯಕ್ಲೆನ್‍ ದುಂಬು ದೀವೊಂದು, ಕೈ ಪತ್ತಾದ್‍. ಕಂಡನಿ ಬುಡೆದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪವೆರ್. ಈ ಕೈ ಪತ್ತಾವುನ ಲೇಸ್‍ಗ್‍ ಪುರೋಹಿತೇರ್ ಬೋಡ್‍ಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಹೆಚ್ಚಾದ್‍ ಈ ಲೇಸ್‍ಗ್‍ ಗುರ್ಕಾರೆನಕ್ಲುನೆ ದುಂಬು ದೀದ್‍ ಕಾರ್ಯ ಮಾಲ್ಪವೇರ್.

ಮದಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಂತೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಕುಟುಂಬದಕುಲು ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ತೂಪಿನಿ
 2. ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣು ಆವುಂದಾಂಡ ನಿಘಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ
 3. ನಿಶ್ಷಯ
 4. ದಾರೆ
 5. ಮದಿಮೆ
 6. ತಮ್ಮಣ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮದಿಮೆ&oldid=142978"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು