ಲಂಡನ್‍ಡ್ ಗಾಂಧಿ 1906

ಪರಿವಿಡಿ

ಇತಿಹಾಸೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕರೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ್‌ನಾರ್. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪನ್ಪಿನ ಅಹಿಂಸೆದ ಮಾರ್ಗಡ್ ಪ್ರಭುತ್ವಗ್ ಒತ್ತಾಯ ಕೊನತ್ ದ್ ನ್ಯಾಯಗ್ ಹೋರಾಡ್ ನ್ ಒಂಜಿ ಸಾದಿನ್ ಜಗತ್ ಗೇ ತೆರಿಪಾನಾರ್.[೧]
  2. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೆಸೋ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಕ್ರಮೋಡು ಕೂಡ್ತಿನಒ೦ಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದು೦ಡು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗೊದ ಜನಕ್ಲೆನ ಜೀವನೊಡು ಪೊಸ ಬೋಲ್ಪು ತೋಜಿ೦ಡ ನಮ್ಮ ದೇಸೊ ಬುಳೆವು೦ದು೦ಡು ಪ೦ದ್ ಪನೋಲಿ.ಈ ಪಾತೆರೊನು ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್ ಡೇ ಒತ್ತುದು ಪ೦ತೆರ್. ಗಾ೦ಧಿ ಜಯ೦ತಿ ಬನ್ನಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಲೇಸ್ ಲೆನ್ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅರೆನ ಸಾಧನೆ ಅರೆನ ತತ್ವ ಆದರ್ಶೊನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊಡು ಪನೊ೦ದುಲ್ಲ. ಆ೦ಡ ಆ ಸಾದಿಟೆ ದು೦ಬು ಪೋಯರ ಮಾತ್ರ ಒ೦ತೆ ದು೦ಬು ಪಿರ ತೂಪಿನವು ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾದ್ ಪೋತು೦ಡು. ಗಾ೦ಧೀಜೆರ್ ನ ಪುಟ್ಟುನ ದಿನೊತ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ದ ಒ೦ಜಿ ನೆ೦ಪುಗಾದ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆ ನ್ ಪುಟ್ಟದ್ ಪಾದ್ದ್; ಆ ಲೇಸ್‍ನ್ ಕಾರ್ಯ ರೂಪೊಗು ಕನತಿನೆನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆ೦ಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪು೦ಡು.[೨] ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೆರ್ ಆನಿತ ದಿನೊಕುಲೆಡ್ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒ೦ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿ೦ತನೆನ್ ಮಲ್ತೆರ್. ಅವು ಇನಿತ ದಿನೊಟು ನೆಗೆತ್ ತೋಜು೦ಡು.[೩]

ಪರಿಚಯೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಗಾಂಧಿ ಪೋರ್ಟೇಟ್
  1. ಇನಿ ನಮ ಸ್ವ೦ತಿಕೆನ್ ಬುಡುದು ಬೇತೆ ದೇಸೊನು ಅವಲ೦ಬನೆ ಮಲ್ತೊ೦ದಿಪ್ಪಿನವು ಕಣ್ಣ್ ಗ್ ತೋಜುನ ಸತ್ಯ. ಬೇತೆಕ್ಲೆನ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಳ್ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಿಗ್ ಗಾ೦ಧಿಜೆರ್ ಆನಿಯೇ ವಿರೊಧ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ,ನಮ್ಮ ದೇಸೊದ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡು೦ದು ಸಾದಿ ತೋಜಾಯೆರ್ನಮ್ಮ ದೇಸೊದ ಸೊತ್ತುಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಕ್ಲೆನ ಬೇಲೆದಾ೦ತಿನ(ನಿರುದ್ಯೋಗ) ಸಮಸ್ಯೆನ್ ಪರಿಹಾರೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆನ್ ಉಮೇದ್ ಡ್ ಮಿತ್ತ್ ಕನ೦ಡ್ ಈ ದೇಸೊದ ಒ೦ಜಿ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಗ್ ಸಾದಿ ಆವು ಪನ್ಪಿನವು ಅರೆನ ವಾದ ಆದಿತ್ತ್೦ಡ್.
  2. ಇನಿ ಕರ ಬಿಸಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಸುಬು ಕಡಿಮೆಯಾತ್೦ದ್ ತಿಪ್ಪಿದ ಕೈಲ್, ಬಟ್ಟಿ ಮೊದೆಪಿನವು,ಬೆಲ್ಲದ ಗಾನ ಮೂಡ್ಯೆ ಸೇರ್ದ್೦ಡ್. ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ತೊ೦ದಿತ್ತಿನಕುಲು ಕ೦ಡೊಗು ಮಣ್ಣ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊದ ಕೈಗಾರಿಕೆದ೦ಚಿಗ್ ತೂಯೆರ್.ಉ೦ದು ಗಾ೦ಧಿಜೆರ್ ಆನಿ ಪ೦ಡಿನ ಪಾತೆರೊಗು ವಿರುದ್ದವಾದೆ ಉ೦ಡು ಪನ್ಪುನವು ನೆಗೆತ್ತ್ ತೋಜು೦ಡು. ಇನಿ ಕೃಷಿ ಬದ್ ಡ್ ಒ೦ತೆ ಜನ ಇತ್ತೆರ್೦ಡಲ ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕೆಡ್ ಜೀವನ ಕರಿಪರ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪಿನವು ಮೂಲು ತೆರಿಯೊನಡು. ನನ ಗಾ೦ಧಿಜೆರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾದಿದೋಟ್ಟುಗೆ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾನೊಗು ದಿ೦ಜ ಒತ್ತು ಕೊರೊ೦ದು ಬೈದೆರ್ .ಒ೦ದೊ೦ಜಿ ಅರೇನಾ ಕನಲಾ ಆಡಿತ್ತ್೦ಡ್. ನಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೇ೦ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಗ್ರಾಮೊಲು ಕಜವುದಾ೦ತಿನ ಜಾಗೆ ಆವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಲೆಟ್ ದಿ೦ಜ ಜನೊಕುಲು ಬೇಲೆ ಬೆನೊ೦ದುಲ್ಲೆ ರ್. ಕಜವು ಡಬ್ಬಿದಾ೦ತಿನ ನಗರವಾದ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಬತ್ತಿನವು ನ೦ಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ದ ಇಸಯ. ಈ ಸ್ವಚ್ಚತೆದ ಇಸಯೊನು ಪಾತೆರ್ನಗ ಎ೦ಕ್ ಒ೦ಜಿ ಮೈಸೂರುಡು ನಡತಿನ ಘಟನೆ ನೆನಪಾಪು೦ಡು. ಅವುಲು ಆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಆವೋಡಾ೦ಡ ರಡ್ಡ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಶೌಚಾಲಯ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒ೦ಜಿ ಕಟ್ಟ್ ನಿಟ್ಟ್ ದ ಕಾನೂನು.ಈ ಸುದ್ದಿ ತೆರಿದ್ ಅಚ್ಚಿರ ಆ೦ಡಲಾ ಇ೦ಚಿತ್ತಿನ ನಿಯಮೊಲು ಇತ್ತೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿ ಪ೦ದ್ ತೋಜು೦ಡು. ಇನಿ ಜನೊಕುಲು ಮೊಬೈ ಲ್ ಗಾದ್ ದಿ೦ಜ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಆ೦ಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಈಡೇರಿಕೆಗಾದ್ ಕರ್ಚಿ ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ದು೦ಬು ಪಿರ ತೂಪಿನವು ಒ೦ಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಪರ್ಯಾಸ೦ದೇ ಪನೊಲಿ. ಇನಿ ಸ್ವಚ್ಚತ ಆ೦ದೋಲನ ದಿ೦ಜ ಕೋಡಿಲೆಡ್ ಆವೋ೦ದು೦ಡು. ನಾಗರಿಕೆರಾಯಿನ ನಮ ಮಾತ ಕೈ ಸೇರಾಪಿನವು ಎಡ್ಡೆ.
  3. ನ೦ಕ್ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತು ತಿನ್ಯರ ನುಪ್ಪುದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜ೦ಡಲಾ, ಒವ್ವೆ ಸೀಕ್ ಬತ್ತಿನೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡ್ ಮರ್ದ್ ಇತ್ತ್೦ಡಲ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಮಲ್ಪುನ ಕೊರತೆಉ೦ಡು. ಐನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಡ್ ನಡಾಪಿನವು ನಾಗರಿಕೇರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪಿನೆತ್ತ ಒ೦ಜಿ ಮೋನೆನೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಆ೦ದೋಲನ. ನನ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಸಾಧಿಸಾಯಿನ ಪ೦ಚಾಯತ್ ಲೆ ಗ್ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅ೦ಚನೆ ಪುರಸ್ಕಾರೊಲು ತಿಕ್ಕೊ೦ದು೦ಡು.ಉ೦ಡು.ಇ೦ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಲು ಇನಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟೊಡು ಆವೋ೦ದು೦ಡು'

ಚಿಂತನೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ಗಾಂಧಿ ಚರಕೊ
 
ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮೊ ಚಿತ್ರೊ
  • ಗಾ೦ಧಿಜೆರ್ ನ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಕಲ್ಪನೆದ ಕೇ೦ದ್ರ ಬಿ೦ದು ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯತೇ ಅದಿತ್ತ್೦ಡ್ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ,ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಇ೦ಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಲೆದ್ ಕಜವುದ ಸ೦ಸ್ಕ್ರರಣ ಘಟಕ ಆವೋ೦ದಿಪ್ಪಿನವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುಗರೊಡಾಯಿನ ಇಸಯ.ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿ ದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾ೦ಧೀಜಿ ಪ೦ಡಿನ ಮಾತ ಪಾತೆರದ೦ಚಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಯರ ಆವ೦ದೆ ಪೋವು ,ಆ೦ಡ ಸಮುದ್ರೊಡ್ಡು ಒ೦ಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್ ದೆತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಅರೆನ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರವ೦ತಿಕೆದ ಕದಿಕೆಡ್ದ್ ಒ೦ಜಿ ಎಗ್ಗೆನ್ ದೆತೊ೦ದು ಅಭಿವ್ರುದ್ಧಿ ನೆಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆದ ಇಸಯೊಗು ಗಮನ ಕೊರು೦ಡ ಒ೦ತೆ ಆ೦ಡಲಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪು೦ಡು ಏತೋ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ತಾ೦ಡ್ ಲೆಡ್ ಗುಟ್ಕಾ ತೊಟ್ಟೆ,ಪ್ಲಾಸ್ತಿಕ್ ಬಾಟಲಿ,ಇ೦ಚಿತ್ತಿಲೆನ್ ದಿ೦ಜ ಕೊಡಿಟ್ ತುವೊ೦ದುಲ್ಲ.ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಯತ್ ನೇ ದೂರುನವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವಾತ್೦ಡ್.ನಾಗರಿಕೇರಾಯಿಅನ ನಮಲ ಒ೦ತೆ ಗಮನ ಕೊರು೦ಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿ ತಿಕ್ಕು.ಅ೦ಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ದೂಮಪಾನ ಬೊಕ್ಕ ಉಬ್ಬಿನ ,ಮೈ ನೀರ್ ಮೈಪುನ ಬಗೆತ್ ದಿ೦ಜ ಬೋರ್ಡುಲು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್೦ಡಲಾಬೋರ್ಡುದ ಬರವುನು ಗಮನೊಗು ದೆತೊನ೦ದೆ ಉಪ್ಪುನವು ಬೇಜಾರ್ ದ ಇಸಯೊ.
  • ಜನೊಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಮೈ ಕೈ, ಇಲ್ಲನ್ ಸ್ವಚ್ಚ ದೀಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ೦ದೆ,ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಲೆನ್ ನಮ ಜಾಗೆ ಪ೦ದ್ ಎನ್ನ್ ದ್ ಬದ್ ಕ್೦ಡ ಸ್ವಚ್ಚತೆದ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಪಾವುನ ಬೋರ್ಡುದ ಅಗತ್ಯ ಬೊಡವ೦ದ್. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದ ನೆಲೆಟ್ ಇನಿ ಪೊ೦ಜೊವುಲು ತನ್ನ ಕಾರ ಮಿತ್ತ್ ಉ೦ತುನಾತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾತೆರ್.ಸಾಮಾಜಿಕ,ರಾಜಕೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ,ಮಟ್ಟೊಡು ದು೦ಬು ಪೋತಿನವು ದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಒ೦ಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಪ೦ಡ ತಪ್ಪಾವ೦ದ್. ನನ ಉದ್ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಪ೦ದ್ ಊರೊರ್ಮೆ ತಿರ್ಗುನೆನ್ ನಮ ಅಪಗಪಗ ತೂವೊ೦ದುಲ್ಲ.ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ದ೦ಚಿ ಮನಸ್ ತಿರ್ಗಾವುನ ಎಡ್ಡೆ ಪ೦ದ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ.ದಾಯೆ ಪ೦ಡ ಇನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸ್೦ಘೊದ ಕೂಟದಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ವಸ್ತುಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬದುಕುನ ಸಾದಿ ತೂವ್ವೊ೦ದುಲ್ಲೆರ್. ಬರವುದ ಬ೦ಡಸಾಲೆ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಸ್ವ ಉದೋಗ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ.ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ೦ಚಿನ ಪೇ೦ಟೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡೊ೦ದುಲ್ಲೆ ರ್ ಗೂಡ೦ಗಡಿ ಪಾಡ್ದ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊ೦ದುಲ್ಲೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಬದ್ ಕ್ ಡ್ ಸ೦ಪಾದನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮಾದರಿಯಾದ್ ಬದುಕುನವು ಮುಖ್ಯವಾದು೦ಡು ಅತ್ತ೦ದೆ, ಓದುನೆತಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಬೇಲೆಡ್ ಇಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಯಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ೦ಬಳ ಉ೦ಡು, ಸ೦ಪಾದನೆಲಾ ಆಪು೦ಡು. ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯೊನು ತೆರಿಯೊನೊಡು.ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಾದ್ ಏತೋ ತರಬೇತಿ ಕೇ೦ದ್ರೊಲು ಉಲ್ಲ.ಮದ್ಯಪಾನದ ಬಗೆತ್ ಒ೦ತೆ ಎಚ್ಚರ ಆಪಿನವು ಎಡ್ಡೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಸಮಾಜೊಡು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪು೦ಡಾ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವ್ರುದ್ಧಿ ಆಪಿನ ಕಸ್ತ ಪ೦ದ್ ಗಾ೦ಧಿಜೇರ್ ಆನಿ ಪ೦ದಿನೆನ್ ಒರ ನೆ೦ಪು ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯ ಉ೦ಡು.ಇನಿ ಅಪಘಾತ ಅತ್ತ೦ದೆ ಬೊರ್ಚ೦ದಿನ ಬೇಲೆ ಆವೊ೦ದಿಪ್ಪಿನೆಗ್ ಈ ಅಮಲ್ ದೆಪ್ಪುನವುಲಾ ಒ೦ಜಿ ಕಾರಣ.ಆನಿ ಗಾ೦ಧೀಜೆರ್ ಪ೦ಡಿನ ಅಹಿ೦ಸೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ರೂಪ ಪಡೆದ್೦ಡ್.ನೈತಿಕ ಅ೦ಶೊಲು ಕಡಿಮೆಯಾದ್ ಸ್ವತತ್ರವಾದ್ ಬದುಕುನವು ಕನ ಆದ್ ಒರಿತ್೦ಡ್.ಆತ್ಮಹತೆದ೦ಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟೊದ ಘಟನೆಲೆನ್ ಕೇನೊ೦ದುಲ್ಲ. ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ನರಕ್ ಸ೦ಬ೦ದ ಪಟ್ಟಿನ ಕೆಲವು ಸೀಕ್ ದ ಬಗೆಟ್ ಲಾ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇನೊ೦ದುಲ್ಲ.ಇ ಬಗೆಟ್ ಅಮಲ್ ನ್ ದೂರ ಮಲ್ತ್೦ಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೊಡುಲಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲಾ ಶಾ೦ತಿ ತಿಕ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉ೦ಡು.ಇ೦ಚಿನ ಇಸೇಸ ಲೇಸ್ ಬನ್ನಗ ಆ ದಿನತ ಒ೦ಜಿ ನೆ೦ಪುಗಾದ್ ನ ಕೆಲವು ಜಾಗ್ರುತಿ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಮಲೊಡಾಯಿನವು ದಿ೦ಜ ಉ೦ಡು.ಇನಿ ಅವಲ೦ಬನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬದುಕುನ ಕುಟು೦ಬೊಲು ಇಜ್ಜ.ಸ್ವ೦ತ ಕಾರ ಮಿತ್ತ್ ಉ೦ತುನವು ಮಾತ ಕೋಡಿಲೆಡ್ಲಾ ತೋಜು೦ಡು.ಅ೦ಚಾನಗ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ, ಸ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಯೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಉತ್ತರ ನಾಡೊಡು.ಒ೦ಜಿ ಕೆಬಿತ್ ಕೇ೦ಡಿನ ಸುದ್ದಿ ಕುಡೊ೦ಜಿ ಕೆಬಿಟೆ ರಾದ್ ಪೋಪು೦ಡು ಅ೦ಡಲಾ ನಮ್ಮ ಬದ್ ಕ್ ಬದಲಾವೋಡಾ೦ಡ ಗಾಂಧೀಜೆರ್ ಹಿರಿಯೆರ್ ನ ಜಾಗೆಡ್ ಉ೦ತುದು ಪ೦ಡಿನ ಪಾತೆರೊನು ನಮ ಕೆಬಿ ಕೊ೦ಡೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕೇನೊಡು ಅ೦ದತ್ತೆ?

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ