ಮೂಡುಶೆಡ್ಚೆ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದರ್. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ವಾವಾಂಜೂರುಡು ಈ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಮಂಗಳೂರುಡ್ದು ಸುಮಾರ್ ೧೨ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಉಂಡು.ನೆಟ್ಟೆ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು.

ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಜಾರಂದಾಯ ಕ್ಚೇತ್ರ
  2. ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗದಾಮ
  3. ಪೋಲಿಸ್ದಕುಲು ಬೆಡಿ ಬುಡ್ಯರೆ ಕಲ್ಪು ಜಾಜೆ
  4. ಸರಕಾರಿ ಟಿ.ಬಿ. ಆಸ್ಟತ್ರೆ
  5. ಸರಕಾರಿ ನಿವೇಶನೊಲು

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ