ಮೂಡುಶೆಡ್ಚೆ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಊರುದ ಪುದರ್. ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕುದ ವಾವಾಂಜೂರುಡು ಈ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಮಂಗಳೂರುಡ್ದು ಸುಮಾರ್ ೧೨ ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಉಂಡು. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಡ್ ಪಡುಶೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು.

==ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪು ವಿಶೇಷೊಲು==
  1. ಜಾರಂದಾಯ ಕ್ಚೇತ್ರ
  2. ಪಿಲಿಕುಲ ನಿಸರ್ಗದಾಮ
  3. ಪೋಲಿಸ್ದಕುಲು ಬೆಡಿ ಬುಡ್ಯರೆ ಕಲ್ಪು ಜಾಜೆ
  4. ಸರಕಾರಿ ಟಿ.ಬಿ. ಆಸ್ಟತ್ರೆ