ತಾರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ತಾರಿಡ್ದ್ ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನೆಕ್ಕ್ ಮೂರ್ತೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಲಿ ಮೂರ್ಯರೆ ಪೋನಗ ತುರೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಕುಜಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಿನ್ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಮರತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದು ತಾರೆದ ಕೊಂಬುನು ಕತ್ತಿಡ್ ಕುತ್ತುದು ಐಕ್ ಕಡ್ಯ ಕಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದ್ ಬರ್ಪೆರ್. ಮನದಾನಿ ಆ ಕಡ್ಯೊಡು ಕಲಿ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಮೂರ್ತೆ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ಮೂರ್ತೆ ಮಾನ್ಪುನಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೂರ್ತೆತ ಬೆಲೆನ್ ಬಿರುವೆರ್ ಮಾನ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೊಂಜಿ ಕುಲಕಸುಬುಲ ಅಂದ್.

ಮೂರ್ತೆ ಮಲ್ಪುನ ಮರೊಕ್ಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ತಾರೆದ ಮರ
  • ತಾರಿದ ಮರ
  • ಈಂದ್‌ದ ಮರ

ಮೂರ್ತೆಗ್ ಗಲಸುನ ಸಾಧನೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕುಜುಲಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದೆನ್ ಉದ್ದದ ಮಲ್ಲ ಬುಲೆದಿ ತುರೆಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ತುರೆತ್ತ ಕುಜುಲಿ ಹಗುರ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದ್ ತಾರೆ ಮಿತ್ತರುನಾಯಗ್ ದುನ್ನ ಆವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ದ್ ತುರೆಟ್ಟೇ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಕಡ್ಯಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದು ಮಣ್ಣಡ್ ಮಲ್ಪುನವು, ಕೊಡಪಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂತೆ ಚಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಂಡು

ತರ್ಕತ್ತಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕೊಂಬುನ್ ಮುರಿಯರ ಬೊಡಪುನ ಕತ್ತಿ.

ಕಾರ್ ತಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತಾರೆ ಮಿತ್ತರ್ರೆ ಕಾರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂದೆನ್ ಬೈಟ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಕೈ ತಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತಾರೆ ಮಿತ್ತರ್ರೆ ಕೈಟ್ಟ್ ತಾರೆನ್ ಬಿಗಿತ್ತ ಪತ್ಯರೆ ಉಂದು ಬೋಡು. ಉಂದೆನ್ ಬೈಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕೇರ್ಪುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತಾರೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ತಾರಿಗ್ ಮಿತ್ತರ್ರೆ ಬೆದ್‌ರ್‌ದ ಕೇರ್ಪುನು ಗಲಸುವೆರ್. ಕೆಲವುದಕುಲು ತೆಪ್ಪುನು ಪಿರಿಬಲ್ಲ‍್‌ಡ್ ತಾರೆಗ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಕೇರ್ಪುದಲೆಕೊ ಗಲಸುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ , ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ, ಹೇಮಾಂಶು ಪ್ರಕಾಶನ,೨೦೦೧, p.g ೯೬
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮೂರ್ತೆ&oldid=144125"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು