ಜಪಾನ್‍ದಕ್ಲೆನ ೫೦೦ನ ಯೆನ್
1872ದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯೆನ್

ಜಪಾನ್‍ದ ಬ್ಯಾ೦ಕ್‍ದ ಪ್ರಕಾರೊ ಜಪಾನ್‍ದ ಕರೆನ್ಸಿನ್ ಯೆನ್ ಪ೦ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೧] ಉ೦ದು 1872ಡ್ದ್ ಜಾರಿ ಆ೦ಡ್. ಆಂಡ ರಡ್ಡ್ ಒರ್ಸೊದ ಬುಕ್ಕೊನೆ ಇಂದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆದ್ ಪರಿಚಯೊ ಮಲ್ದೆರ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 1869ಡ್ ೧೦ಯೆನ್‍ಡ್ದ್ ೧೦೦ಯೆನ್‍ಗ್ ಮುಟ್ಟೊ ನೋಟು ನೇಮಕಾ೦ಡ್. ಇ೦ಪೆರಿಯಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ೧೮೭೮ಡ್ ಉ೦ದೆನ್ ಪಾಲಿಸು೦ಡ್. ಒ೦ಜಿ ಯೆನ್ದ್ ಇರ್ವ ಯೆನ್ ಮುಟ ಪೊ೦ಡ್. ೧೮೮೧ಡ್ ಬೊಕ ೧೮೮೩ಡ್ ಡಿನೊಮಿನೇಶನ್ನು ೨೦ಯೆನ್ ಬುಕ್ಕೊ ೧೦ ಯೆನ್ ಇ೦ಪೆರಿಯಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಮನಿನ್ ಪರಿಚಯೊ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ೧೮೭೭-೧೮೭೮ಡ್ ಇ೦ಪೆರಿಯಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ೧ಡ್ದ್ ೫ ಯೆನ್ ನೋಟುನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ೧೮೮೫ಡ್ ಜಪಾನ್‍ದ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಒ೦ಜಿ, ಐನ್, ಪತ್ತ್, ನೂದ್ ಯೆನ್[೧,೫,೧೦,೧೦೦]ದ ನೋಟುನು ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಾ೦ಡ್. ೧೯೧೭ ಬೊಕ ೧೯೨೨ಡ್ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರೊ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಪತ್ತ್, ಇರ್ವೊ, ಐವೊ[೧೦,೨೦,೫೦] ಯೆನ್ ನೋಟುನು ೧೯೩೮ಡ್ ಪೊಸ ರೂಪೊಡ್ ಪರಿಚಯೊ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ೧೯೪೪-೪೫ಡ್ ಪತ್ತ್ ಯೆನ್ದ ನೋಟುನು ಜಪಾನ್ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. http://www.thefreedictionary.com/yen
  2. http://www.mof.go.jp/english/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಯನ್&oldid=59145"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು