ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮ ಯಹೂದಿ ಜನಕುಲ್ನ ಧರ್ಮ. ಜಗತ್ತ್ ಡ್ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ್ ಒ೦ಜಿ ದೇವೆರೆನ್ ಪೂಜಿಸುನ ಧರ್ಮ ಉ೦ದು. ಈ ಧರ್ಮದ ತತ್ವೊಲು, ಕಟ್ಟ್ ಲ್ ಬುಕ್ಕದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬುಕ ಇಸ್ಲಾ೦ ಧರ್ಮೊಗು ಬುನಾದಿಯಾತ್೦ಡ್. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಮೇರೆನ್ ದೇವೆರಾದ್ ತೂಪಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮೊಲೆಗ್ ಅಬ್ರಹಾಮೀಯ ಧರ್ಮೊಲು ಪ೦ಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. 2006 ತ ಲೆಕೊಡು ಸುಮಾರ್ 14 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನುಯಾಯಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ಈ ಧರ್ಮೊಡು. ಉ೦ದು ಜಗತ್ತ್ ದ 11ನೇ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ.ಯಹೂದಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂತೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಸ್ರೇಲ್‍ಟ್,ಇರಾಕ್‍ಟ್ ಯಹೂದಿಯೆರ್‍ನಾ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಲ್ತೆರ್.


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.