ಇದೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು. ಲೇಸರ್ ಪಂಡ ಲೈಟ್ ಆಮ್ಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಸ್ಟಿಮುಯುಲೇಟೆಡ್ ಎಮಿಶನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಏಷನ್ (light amplification by stimulated emisson of radiation).

Laser diffraction – CILAS

1957ಡ್ ಇಂದೆನ್ ನಾಡ್ಪತಿಯೆರ್. ಇಂದ್ ಬೊಲ್ಪು ಸರಿಯಾದ್ ಏತ್ ದೂರಲ ಸರ್ತಗೆರೆಟೇ ಪಿಜಿರುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಉಂಡು. ದೂರದ ಗ್ರಹ, ನಕ್ಷತ್ರದ ದೂರ ನಾಡ್ ಪತ್ತೊಲಿ.

ಲೇಸರ್ದ ಉಪಯೋಗೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಲೇಸರ್ದ ಪ್ರತಿಫಲಕನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ವಸ್ತುಲೆನ ನಡುತ ದೂರನ್ ನಿಖರವಾದ್ ತೊವೊಲಿ.
  2. ದಂತ ಕ್ಷಯ ಬೊಕ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ವಿದಾನಡ್ ಇಂದೆನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  3. [೧]ಟ್ ಲೇಸರ್ನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  4. ವಾತವರಣಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕುರೆ-ಕುಪ್ಪಡೆನ್ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಲೇಸರ್ನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. en:Holography
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲೇಸರ್&oldid=136916"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು