ನೀರ್ ಪರಿಯೆರೆ ಗಳಸುನೆನ್ ಲೋಟೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಲೋಟೆ ಪಂಡ ನೀರ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಪರಿಯೆರೆ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೊ. ಹೋಟೆಲ್‍ಡ್ ಚಾಗ್ ಬೋಡಾದೇ ಲೋಟೆಲೆನ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪವೆರ್.

ಚಿತ್ತ್ ಪುಲಿತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಪ್ಪಿದ ಲೋಟೆಡ್

ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಲೋಟೆನ್ ಮಣ್ಣ್, ಕಂಚಿ, ಅಲುಮೀನಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್‍, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕುಪ್ಪಿಡ್‍ಲಾ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕುಪ್ಪಿದ ಲೋಟೆಲೆನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಲೋಟೆದ ವಿಧೊಕುಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  • ಎಲ್ಯ ಲೋಟೆ
  • ಚಾದ ಲೋಟೆ
  • ನೀರ್‌ದ ಲೋಟೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಲೋಟೆ&oldid=133170"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು