ವಿಕಿಪೀಡಿಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏರ್ ಬೋಡಾಂಟಲಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಕೋಶ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಏರ್ ಬೋಡಾಂಡಲಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಬಾಷೆ ಅದರಿಸಯಿನ ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿಶ್ವಕೋಶ.


ಉಲ್ಲೇಖೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.