ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್

ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್[೧] ಆರ್ ಪುಟಿದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೧, ೧೯೬೯. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಭಾರತೆದ ಪ್ರಸಿದ್ದ್ ಚದುರಂಗದ (ಚೆಸ್) ಆಟಗಾರ ಆತೆರು. ಆರ್ ೨೦೧೩ ಪ್ರಪಂಚದ್ಡ್ ರಡ್ಡ‍ನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತೇರ್. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‍ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ದೆತ್ಹೊಂದೆರ್. ೨೦೦೭ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದೆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್ ಅರ್‍ನ "ವಿಶಿ" ಪಂಡ್ ಲೆಪ್ಪೆರ್. ಆರ್‍ನ ಸುರೂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಶಸ್ಸು ೧೯೮೭ ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಗೆದೆರ್.

ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್ ೧೯೯೫ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

೧೯೯೫ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ ನಗರೆಡ್ ಆರ್ ಅಪಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾಸ್ಪರೋವ್‍ರ ಪರ ಗೊಬ್ಬುದೆರ್.

ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್ ೨೦೦೦ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

೨೦೦೦ಡೆಡ್ ಫಿಡೆ ಪಂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆನು ಆಯೋಜಿತ ಮಲ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್ ಪಂದ್ಯೆಟ್ ರಷ್ಯದ ಅಲೆಕ್ಸೀ ಶಿರೋವ್ ಪರ ಗೆದ್ದೆರ್.

ವಿಶ್ವ ರಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್ ೨೦೦೩ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೩ ಪ್ರಪಂಚದ ಪದ್ರಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರೆಡ್ ಪತ್ ಜನರೆಟ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆರ್ ಹಇಘ್ತ್ ವೇಗದ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದೆರ್.

ವಿಶ್ವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ೨೦೦೭ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಗರಡ್ ನಡೆತಿನ ಚದುರಂಗದ ವಿಶ್ವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಡ್ ಆನಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯಲ ಸೊಪದೆ ಮಾತ ಪಂದ್ಯಲ ಗೆದ್ದೆರ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೯ ರಂದ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‍ ಆತೇರ್.

ಇತರ ಗೆದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. ಕೋರಸ್ ಸರಣಿ (೨೦೦೩)
  2. ಕೋರಸ್ ಸರಣಿ (೨೦೦೪)
  3. ಡಾರ್ಟ್‍ಮಂಡ್ ಸರಣಿ (೨೦೦೪)

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. kn:ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಆನಂದ್