ಶೀಗಂಧದ ಮರಪನ್ಪನ ಪರಿಮಳ ಇಪೂನ ಒಂಜೀ ಮರ. ಈ ಮರ ಮಸ್ತ್ ದುಣ್ಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬಣೊ ಮಂಜಲ್ ಇಪುಂಡು.

ಸ್ಯಾಂಟಾಲಮ್‌ ಪ್ಯಾನಿಕುಲೇಟಮ್‌ ([2]ಇಲಿಯಹಿ), ಹವಾಯಿ[3].
ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದ ಎಲೆ
ಸ್ಯಾಂಟಾಲಮ್‌ ಅಲ್ಬಮ್‌

ಮರತ ಪೊಲಬುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಲೋಕದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೇ ಮರ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಶೀಗಂಧದ ಮರ ದಕ್ಷಿಣಾ ಭಾರತೊಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಪುಂಡು.ಕರಿನ ೫ ವಷೋರ್ದು ಶೀಗಂಧದ ಮರದ ಎಣ್ಣೆದ ಕಸ‍್ ಒಂಜೀ ಕೇಜೀ ಗ್ ೧೦೦೦–೧,೫೦೦ ಲಾ

ಉಪಯೋಗೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಈ ಮರ ಗ್ರಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ದೇವೆರ್ನವಿಗ್ರಹ, ಶ್ರ೦ಗಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತಯಾರೀ ಮನ್ಪೇ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ