ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಸಿಂಗಾಪುರದ ಭೂಪಟ (ಮೆಟ್ರೊ ಮಾರ್ಗ ಸಮೇತ)
ಸಿಂಗಾಪುರದ ಭೂಪಟ (ಮೆಟ್ರೊ ಮಾರ್ಗ ಸಮೇತ)

ಸಿಂಗಾಪುರ (ಸಿಂಗಾಪೊರ್‍, Singapore) ಆಗ್ನೇಯ ಏಸಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಪುದ‍ರ್‍ ಪೋಯಿನ ನಗರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ದ್ವೀಪ ದೇಶ.ಸಿಂಗಾಪುರ ನಗರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 718 ಚದರ ಕಿಲೊಮೀಟರುಲು.ಜನಸಂಖ್ಯೆ (ಇಸವಿ 2016) 56,97,000. ನಂಮ ಕುಡಲಗ್ ಹೋಲಿಸಾಂಡ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣೊಡು ಈ ಮಹಾನಗರ ಕುಡಲರ್ದ್ ಐನರೆ (೫.೪) ಪಾಲ್ ಮಲ್ಲೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಸು‍ಮಾರ್ ಪತ್ತ್ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಉಂಡು.

ಮಲೇಶಿಯಾ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪೊದ ತೆಂಕಾಯಿ ಕೊಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯವಾದ್ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮಹಾನಗರ- ದ್ವೀಪ - ದೇಶೊಡು ೫೪ ಎಲ್ಯ ಮಲ್ಲ ದ್ವೀಪೊಲು ಸೇರ್ದುಲ್ಲಾ.

ಚರಿತ್ರೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಂದರ ನಗರೊನು 1819ನೆ ಇಸವಿಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಸ್ಟಾಮ್'ಫೊರ್ಡ್ ರಾಫಲ್‌ಸ್ (Stamford Raffles) ಇನ್ಪಿನಾರ್ .

ನಗರ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ತೂಪಿನ ಜಾಗೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ