ಜಗತ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶೊಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪಿನ ಸೀಲ್ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಗದ ಪ್ರಾಣಿಲು ಒಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ತನಿಲೆನ ಗುಂಪು.[೧] ಉಷ್ಣವಲಯದ ನೀರ್‍ಡ್ ಅಂಚನೆ ಧ್ರುವವಲಯದ ಶೀತ ಪರಿಸರೊಲೆಡ್ ಲಾ ಬದುಕುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ. ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಒಟ್ಟಾದ್ ೩೩ ಜಾತಿ ಉಲ್ಲಾ. ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ರೆಂಕೆದ ಲೆಕ್ಕೊ ಕಾರುಲು ಉಪ್ಪುನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲಕ್ಷಣ. ಸುಮಾರ್ ಆಜಿ ಅಡಿ ಉದ್ದದ,೧೮೦ ಕಿಲೋ ತೂಕದ ಈ ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಗಂಟೆಗ್ ೩೦ ಕಿಮಿ. ವೇಗೊಡು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಡ್ದ್ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪುವಾ.[೨] ಆಂಡಾ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡಿನೆಢ್ದ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಲು ಉಲ್ಲಾ. ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಸುಮಾರಾದ್ ೩೦ ವರ್ಷ ಬದುಕುವಾ.[೩]

ಸೀಲ್

ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಪಿನ್ನಿಪೀಡ್ (=ರೆಂಕೆಪಾದ ಪ್ರಾಣಿಲು) ಇನ್ಪಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ದಾ. ಪಿನ್ನಿಪೀಡುಲೆಡ್ ಓಡೋಬೆನಿಡೆ (ವಾಲ್ರಸ್ ದ ಕುಟುಮ), ಒಟಾರಿಡೆ (ಕೆಬಿ ಇತ್ತಿನ ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲು- ಉದರ್ಮೆ: ಸಮುದ್ರ ಸಿಮ, ತುಪ್ಪಳ ಸೀಲ್) ಬೊಕ ಫೋಸಿಡೇ ( ಕೆಬಿ ದಾಂತಿನ ಸೀಲುಲು ಇಜಿಂಡಾ ನಿಜ ಸೀಲುಲು).

ಸೀಲುತಾ ವಿಧಕುಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
  1. ಕೆಬಿ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ
  2. ಕೆಬಿ ಇದ್ಯಾಂತಿನವು.
  • ಕೆಬಿ ಇತ್ತಿನ ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಸಮುದ್ರ ಸಿಮ (ಸೀ ಲಯನ್) ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರುವಾ.
  • ಕೆಬಿ ದಾಂತಿನ ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರುವಾ.

ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ವಿಶೇಷಗುಣಕುಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ನೀರ್ ಡೇ ಎಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಾಂಡಲಾ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಾದ್ ಕಡಲ ಬರಿಕ್ ಬರ್ಪಾ. ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬದುಕುನ ಕಾಲೊಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಗುಂಪುಗುಂಪಾದ್ , ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಾವಿರೊಡ್ದು ಎಚ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಒಟ್ಟುಗಾಪಾ. ಸಸ್ತನಿಲು (ಕಿನ್ನಿ ದೀಪಿನ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗ) ಆಯಿನೆಡ್ದಾವರ, ಅಪ್ಪೆ ಸೀಲ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ದು ಬುಲೆಪಾವುಂಡು. ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಪೇರುಡು ೫೦% ಕೊಬ್ಬುದ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪೇರ್ ಪರಿನ ಕಿನ್ನಿಲು ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಜಿಂಡಾ ರಡ್ಡ್ ಕಿಲೋತ್ತಾತ್ ಬುಲೇದ್ ಬೇಗಾ ಮಲ್ಲೆ ಆಪಾ. ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಜೀವೋಡು ನೆತ್ತೆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆತ್ತರ್ ದ ಕಣಕುಲೆಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ದಿಂಜ ಉಪ್ಪುನವು ಅಯಿಕುಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವರದಾನದ ಲೆಕ್ಕೊ. ಈ ಕಾರಣೊಡ್ದು, ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಸುಮಾರಾದ್ ರಡ್ಡ್ ಗಂಟೆಗಾತ್ ಕಾಲ ನೀರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಮುರ್ಕುದು ಉಪ್ಪರೆ ಇಜಿಂಡಾ ನಿರಂತರ ನೀಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಪುಂಡು. ಕಡಲ್ದ ಬೊಂಡಾಸ್ ಬೊಕ ಮೀನುಲೆನ್ ಈ ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಆಹಾರವಾದ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವಾ. ಆಹಾರೊನು ನಾಡೊಂದು ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲು ಕಡಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ೩೦೦ -೪೦೦ ಮೀಟರ್ ಗಾಂತೊಗು ನೀಂದೊಂದು ಪೋದ್ ಬರ್ಪಾ.ಮೀನು, ಬೊಂಡಾಸುಲೆನ್ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಮೀಸೆ ಕಂಪನ ಗ್ರಹಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತ್ ದ್, ಅಯಿಕುಲೆಗ್ ಆಹುತಿಯಾಪಿನ ಮೀನುಲೆನ ಚಲನೆದ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು.[೪] ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಮೆಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ದ ದಪ್ಪದ ಚರ್ಮ ಬೊಕ ತುಪ್ಪಳ ಅಯಿಕ್ ಲೆಗ್ ಚಳಿ ಆವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕೊ ಸಾಯ ಮಲ್ಪುವಾ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Pinniped
  2. http://kids.nationalgeographic.com/animals/harp-seal/#harp-seal-closeup.jpg
  3. http://www.softschools.com/facts/animals/seal_facts/13/
  4. http://www.softschools.com/facts/animals/seal_facts/13/

ಪಿದಾಯಿತ ಕೊಂಡಿ

ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೀಲ್&oldid=170063"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು