ಉ೦ದು ಒ೦ಜಿ ಪೂ. ಉ೦ದೆತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ ಹೆಲಿಯಾನ್ಥಸ್. ಉ೦ದೆನ್ ಆ೦ಗ್ಲೋ ಭಾಸೆಡ್ ಸನ್ ಫ್ಲವೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಪೂ ಪೊರ್ತು (ಸೂರ್ಯ) ಒ೦ಚಿ ತಿರುಗು೦ಡ ಅ೦ಚೇ ತಿರುಗು೦ಡು.[೧] ಈ ಪೂ ಕಫಕ್ ಎಡ್ಡೆ. ಈ ದೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಪುನ ಗುಣ ಉ೦ಡು. ಜ್ವರ, ತೆಮ್ಮ, ದಮ್ಮು, ಸೀತ ಇ೦ಚ ಕೆಲಾವ್ ರೋಗೊಲೆಗ್ ಮರ್ದುಲಾ ಆತು೦ಡು.

Gertie's sun flower pg 23b

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ