ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ

ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದೆರು.ಮೆರು ವೇದದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಹಿಂದು ಸಮಾಜೊನು ಶುಧ್ಧಿಕರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಿನ ತತ್ವಜ್ನಾನಿ ಆತೆರು.ಮೆರೆನ ಮೂಲಪುದರು ಮೂಲಶಂಕರ.ಮೆರು ೧೮೨೪ಡು ಗುಜರಾತುದ ತಂಕಾರ ಗ್ರಾಮೊಡು ಪುಟಿಯೆರು.ಮೆರೆನ ಪಪ್ಪ ಅಂಬಾ ಶಂಕರ ತಿವಾರಿ ಅಮ್ಮ ಅಮೃತ ಭಾಯಿ.ಮೆರು ೧೮೭೫ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೦ ಲಾಹೊರುಡು ಸುರೂತ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜೊನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು.೧೮೭೭ಡು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ರಡ್ಡುನೆದ ಶಾಖೆನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು.ಅರೆನ ಪ್ರಸಿಧ್ಧ ಕೃತಿಯಾಯಿನ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶೊಡು ವೇದೊಲೆಗು ಪಿರಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಿಯೆರು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ