ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ

(ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರೊ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
ಹಿಂದಿ ಪಾತೆರೊ

ಹಿಂದಿ (हिन्दी) ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಲೆಡ್ ಒಂಜಿ. ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯಲೊಡ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನ್ ಪಾತೆರುವೆರ್.

ಇತಿಹಾಸೋಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಂದು ಇಂಡೋ-ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷಾವರ್ಗದ ಇಂಡೋ-ಇರಾನಿಯನ್ ಉಪವರ್ಗಗ್ ಸೇರುಂಡು. ಮಧ್ಯ ಯುಗೊಟು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಲೆರ್ದ್, ಅಂಚೆನೇ ಐತ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತೊರ್ದ್, ಹಿಂದಿ ವಿಕಾಸವಾತ್’ನ್ಡ್. ಹಿಂದಿಡ್ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಿಂಜ ಶಬ್ದೊಲು ಸಂಸ್ಕೃತೊರ್ದ್ ಬತ್ತ್’ದಿತ್ತ್’ದ್, ಉತ್ತರ ಭಾರತೊಡು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಪ್ರಭಾವರ್ದಾದ್ ಪರ್ಷಿಯನ್, ಅರಾಬಿಕ್ ಅಂಚೆನೇ ಟರ್ಕಿಷ್ ಭಾಷೆಲೆದ ಶಬ್ಧೊಲುಲಾ ಈ ಭಾಷೆಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು.ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಬಿ ಪ್ರೇಮ‍್ ಚಂದ್.ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನ್ ಮಾತ ರಾಜ್ಯೊಡಲ ಪಾತೆರುವೆರ್,ದಾಯೆಪಂಡ ಅವ್ವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಡ್ ಒಂಜಿ.ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚ(ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ) ಭಾಷೆಡೊಂಜಿ.

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

[೧] [೨]


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
  1. en:Hindi
  2. en:Hindi languages