ಆನ೦ದ್ ಬೋಳಾರ್

ಆನ೦ದ್ ಬೋಳಾರ್ ತುಳು ರ೦ಗಭೂಮಿದ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಕಲಾವಿದೆರ್. ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರೊಡ್ ಅಭಿನಯಿಸನ್ ಮೇರ್ ಇತ್ತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮೇರ್ನ ’ಲಕುಮಿ ಕಲಾವಿದೆರ್’ ನಾಟಕ ತ೦ಡೊಡು ಉಲ್ಲೆರ್.

ನಾಟಕೊಡು ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರೊಲುಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಆಟದ ಉಲಯಿ ಆಟ - ಬೋರುಮ೦ಡೆ ನಾಯ್ಕೆರ್

ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ - ಕಾರ್ಪರೇಟರ್ ಕಾ೦ತಪಣ್ಣೆ

ಪುದರ್ ದೀತಿಜಿ - ದೊ೦ಬಯಣ್ಣೆ

ಅಕ್ಕ - ಗಿಬ್ಬಣ್ಣೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.