ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಸಿನೆಮೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಕೋಡೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಚಿತ್ರ ಜಿಂಜ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪಡುಮಲೆದ ಬೃಹ್ಮ ಬುಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಗೀತೆಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಆದಿತ್ತ್‌ಂಡ್.
 2. ಅಂಚೆನೆ ಪಗೆತ್ತ ಪುಗೆ, ಬೀಸತ್ತಿ ಬಾಬು, ತುಡರ್, ಬದ್ಕ್ದ ಬಿಲೆ, ಮಾರಿ ಬಲೆ, ಬೊಳ್ಳಿದೋಟ, ಸತ್ಯ ಓಲುಂಡು, ದಾರೆದ ಬುಡೆದಿ, ಕಾಸ್ದಾಯೆ ಕ೦ಡನಿ, ಏರ್ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು ಉಲ್ಲೇಕೊ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ರಲು. ಕೆ.ಎನ್. ಟೇಲರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಪಕೆರ್. ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರಲೊನೆ ಜನಕುಲು ನನಲ ನೆನೆಪ್ವೆರ್.

ಇನಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟ್‌ದ ಸಿನೆಮಾ ಉಂಡು. ೨೦೦೬ ನೇ ಇಸವಿಡ್ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಗ್ ೩೫ ವರ್ಸ ಆಂಡ್. ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಆಯಿನ ಸುರುತ ಚಲನಚಿತ್ರ.
 2. ಬಂಗಾರ್ ಪಟ್ಲೇರ್ ೯೦ ದ ದಶಕಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ. ನೆಕ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕ್ದಿ‌ತ್ತ್‌ಂಡ್. ನೆಟ್ಟ್ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್.
 3. ಕಡಲ ಮಗೆ ೨೦೦೬ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿನ ಚಿತ್ರ. ಕುಡ್ಲಡ್ ೧೦೦ ದಿನ ಬಲಿತಿನ ಈ ಚಿತ್ರೊಡು ಕನ್ನಡದ ನಾಯಕ ನಟೆ ದಿಗಂತ್ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್. ಉಂದು ಆರ್ನ ವೊವೆ ಭಾಷೆಡ್ ಸುರುತ ಚಿತ್ರ.
 4. ಕುಡ್ಲಡ್ ೧೦೦ ದಿನ ಬಲ್ತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉಂದು. ಇಂಚಿಪ ಸುದ್ದ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತ್‌ಂಡ್.
 5. ಈ ವರ್ಸ ೨೦೦೮ ಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ರ್ನ ಬಿರ್ಸೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್.

ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಪುದರ್ ದಿನಾಂಕೊ
ಆನಾರ್ಗಾಲಿ
ಆಮೇತ್ ಅಸಲ್ ಎಮೇತ್ ಕುಸಲ್
ಇನಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲೆ
ಇನ್‌ಕಿಲಾಬ್ ಝಿಂದಾಬಾದ್
ಒರಿಯನ್ ತೂಂಡ ಒರಿಯಗಾಪುಜಿ
ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ೧೯೭೧
ಏರ್ ಮಂತಿನ ತಪ್ಪು
ಒಂತೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ
ಒರಿಯರ್ದೊರಿ ಅಸಲ್ ೨೦೧೧
ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ೨೦೧೪
ಕಡಲ ಮಗೆ ೨೦೦೬
ಕರಿಯಣಿ ಕಟ್ಟಂದಿ ಕಂಡನಿ ೧೯೭೮
ಕಾಲ
ಕಾಸ್‍ದಾಯೆ ಕಂಡನಿ
ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ೧೯೭೩
ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟ[೧]
ಗಗ್ಗರ
ತುಡರ್
ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ
ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ
ದಾರೆದ ಬುಡೆದಿ ೧೯೭೧
ದಾರೆದ ಸೀರೆ
ನಿರೆಲ್ ೨೦೧೪
ನ್ಯಾಯೊಗಾದ್ ಎನ್ನ ಬದ್‍ಕು
ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ
ಪಗೆತ್ತ ಪುಗೆ
ಪೆಟ್ಟಾಯಿ ಪಿಲಿ
ಬ೦ಗಾರ್ ಪಟ್ಲೇರ್
ಬಂಗಾರ್‍ದ ಕುರಲ್
ಬದ್ಕೆರೆ ಬುಡ್ಲೆ
ಬದ್ಕೊಂಜಿ ಕಬಿತೆ
ಬದ್ಕ್‌ದ ಬಿಲೆ
ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಬಿರ್ಸೆ
ಬೀಸತ್ತಿ ಬಾಬು ೧೯೭೨
ಬೇರೆ ದೇವು ಪೂಂಜೆ
ಬೈಲಕುರಲ್
ಬೊಳ್ಳಿದೋಟ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು
ಭಾಗ್ಯವಂತೇದಿ
ಮದ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಆವೊಡತ್ತ
ಮಾರಿ ಬಲೆ
ಮುಳ್ಳಬೇಲಿ
ಯಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಪೆ
ರಂಗ್[೨]
ರಂಗ್‍ದ ದಿಬ್ಬಣ
ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್
ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ೨೦೧೩
ಸಂಗಮ ಸಾಕ್ಷಿ
ಸತ್ಯ ಓಲು೦ಡು
ಸಾವಿರದೊರ್‍ತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ
ಸುದ್ದೊ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೮ ೧೯೯೪
ಸೊಂಪ
ಏರೆಗ್ಲಾ ಪನೊಡ್ಚಿ[೩]
ಧನಿಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲು
ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲು[೪] ೨೦೧೪
ಬರ್ಕೆ ೨೦೧೪
ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ೨೦೧೪
ನೆರೆಲ್ ೨೦೧೪
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ೨೦೧೪
ನಾರಾಯಣ ಗುರು ೨೦೧೪
ರಂಗ್ ೨೦೧೪
ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ೨೦೧೫
ಮದಿಮೆ[೫] ೨೦೧೫
ಸೂಂಬೆ ೨೦೧೫
ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್[೬] ೨೦೧೫
ದಂಡ್[೭] ೨೦೧೫
ಸೂಪರ್‌ ಮರ್ಮಯೆ[೮] ೨೦೧೫
ಚಂಡಿಕೋರಿ[೯] ೨೦೧೫
ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ[೧೦] ೨೦೧೫
ಒರಿಯನ್ ತೂಂಡ ಒರಿಯಗ್ ಆಪುಜಿ ೨೦೧೫
ಏರೆಗ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ೨೦೧೫
ಧನಿಕ್ಲೆನ ಜೋಕ್ಲು ೨೦೧೫
ಕುಡ್ಲ ಕೆಫೆ ೨೦೧೬-೦೨-೧೨
ದಬಕ್ ದಬಾ ಐಸಾ ೨೦೧೬-೦೮-೦೫
ಬರ್ಸ ೨೦೧೬-೧೦-೧೩
ಪತ್ತನಾಜೆ[೧೧] ೨೦೧೭-೦೯-೦೧
ನೇಮೊದ ಬೂಳ್ಯ ೨೦೧೭-೦೯-೨೨
ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್[೧೨] ೨೦೧೭-೧೧-೨೪
ಅಪ್ಪೆ ಟೀಚರ್ ೨೦೧೮-೦೩-೨೩
ತೊಟ್ಟಿಲು ೨೦೧೮-೦೩-೨೩
ಪಡ್ಡಾಯಿ[೧೩] ೨೦೧೮-೦೬-೧೩
ದಗಲ್ ಬಾಜಿಲು ೨೦೧೮-೦೭-೨೦
ಕಂಬಾಲಬೆಟ್ಟು ಭಟ್ರೆನ ಮಗಳ್
ಗಿರ್ಗೀಟ್

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 1. "Archive copy". Archived from the original on 2017-06-30. Retrieved 2016-08-01.CS1 maint: Archived copy as title (link)
 2. http://kannada.filmibeat.com/news/tulu-movie-rang-creates-new-records-016599.html
 3. http://www.jayakirana.com/2015/05/blog-post_798.html%7C.VYYwhVKmRYo
 4. http://kannada.filmibeat.com/news/chaali-polilu-got-u-certificate-from-censor-016820.html
 5. "Archive copy". Archived from the original on 2015-02-15. Retrieved 2014-11-08.CS1 maint: Archived copy as title (link)
 6. http://www.thehindu.com/news/cities/Mangalore/another-tulu-cinema-in-the-offing/article6679270.ece?homepage=true
 7. http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/tulu-movie-dand-to-hit-theatres-on-may-29/article7244336.ece?w=city
 8. http://www.udayavani.com/kannada/news/58906/%E0%B2%B8%E0%B3%82%E0%B2%AA%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E2%80%8C-%E0%B2%AE%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%AF%E0%B3%86-%E0%B2%A4%E0%B3%81%E0%B2%B3%E0%B3%81-%E0%B2%9A%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%A6-%E0%B2%A7%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B3%81%E0%B2%B0%E0%B3%81%E0%B2%B3%E0%B2%BF-%E0%B2%AC%E0%B2%BF%E0%B2%A1%E0%B3%81%E0%B2%97%E0%B2%A1%E0%B3%86[dead link]
 9. http://www.udayavani.com/kannada/news/58914/%E0%B2%9A%E0%B2%82%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B3%8B%E0%B2%B0%E0%B2%BF-%E0%B2%A4%E0%B3%81%E0%B2%B3%E0%B3%81-%E0%B2%B8%E0%B2%BF%E0%B2%A8%E0%B3%86%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%95%E0%B3%86-%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%B9%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4[dead link]
 10. http://www.udayavani.com/kannada/news/94610/%E0%B2%90%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E2%80%8C%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%82-%E0%B2%A4%E0%B3%81%E0%B2%B3%E0%B3%81-%E0%B2%9A%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%A6-%E0%B2%86%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF%E0%B3%8B-%E0%B2%B8%E0%B2%BF%E0%B2%A1%E0%B2%BF-%E0%B2%AC%E0%B2%BF%E0%B2%A1%E0%B3%81%E0%B2%97%E0%B2%A1%E0%B3%86[dead link]
 11. https://www.udayavani.com/kannada/news/udupi-news-coastal/233996/tulu-movies-pattanaje-released
 12. https://www.kannadigaworld.com/kannada/karavali-kn/310923.html
 13. http://karavaliale.net/paddai-tulu-movie-release/