ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭೂಗೋಳಾರ್ಧಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ. ಅಂಚನೇ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಖಂಡವಾದ್‍ಲಾ ಪರಿಗಣನೆಡ್ ಉಂಡು.

ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾ

ಇತಿಹಾಸಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭಾರತೀರೆನಾ ಕಾಲ್ಗ್ ಕಾಲರ್ ಪಾಡತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.