ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

(ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭೂಗೋಳಾರ್ಧಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ. ಅಂಚನೇ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಖಂಡವಾದ್‍ಲಾ ಪರಿಗಣನೆಡ್ ಉಂಡು.

ಆಸ್ಟೇಲಿಯಾ

ಇತಿಹಾಸ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭಾರತೀರೆನಾ ಕಾಲ್ಗ್ ಕಾಲರ್ ಪಾಡತ್ತೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ


  ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.