ಮುಕ್ಯೊ ಪರಿವಿಡಿ ತೋಜಾಲೆ
ಭೂಮಿದ ಸ್ವರೂಪ
ಭೂಮಿದ ಸ್ವರೂಪ

ಭೂಮಿ - ಉಂದು ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಮಂಡಲೊಡು ಐನನೆ (೫) ಮಲ್ಲ ಗ್ರಹವಾದುಂಡು. ಅಂಚೆನೇ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಾ ತಿರುಗುನ ಗ್ರಹಕುಲೆಡ್ ಸೂರ್ಯನ ಕೈತಲ್ದ ಮೂಜನೆಯ(೩) ಗ್ರಹವಾದುಂಡು. ಸೌರಮಂಡೊಲದ ಗಟ್ಟಿ ಘನರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುನ ಗ್ರಹೊಕುಲೆಡ್ ಭೂಮಿ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಹ ಆದುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ನರಮಾನಿಗ್ ಇತ್ತೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪುನಂಚ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊಡು ಜೀವಿಲು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹೊ ಭೂಮಿ. ನೆನ್ನ ಒಂಜೇ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರೆ. ಅತ್ತಂದೆ ಇಂದೆತ ಸಾಂದ್ರತೆಲಾ ದಿಂಜ ಎಚ್ಚ.

ಭೂಮಿದ ಪ್ರಾಯೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

 
ನಿರಂತರ ತಿರುಗುನ ನಂಮ ಭೂಮಿ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಭೂಮಿ ೪೬೦ಕೋಟಿ ವರ್ಸೊದ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಜಲ್ಮೊ ಪಡೆಂಡ್.[೧] ಭೂಮಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಆಯಿನ ಚಂದ್ರೆ ಅಯಿನ ಒಂತೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸುಮಾರ್ ೪೫೩ ಕೋಟಿ ವರ್ಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಉಂಡಾಂಡ್.

ಭೂಮಿದ‍ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನೊಗು 'ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ' ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಭೂಮಿದ ಉಗಮ, ಪ್ರಾಯಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನಂಮ ಭೂಮಿಗ್ -ಪ್ರಥ್ವಿ , ವಸುಂಧರ, ಇಳೆ -ಇಂಚ ಅನೇಕ ಪುದರುಲು ಉಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೪೬೦‍ ಕೋಟಿ ವರ್ಷೊಲೆನ ಪಿರಾವುಡು ಭೂಮಿದ ಉಗಮದ ಕಾಲೊಡು ಕರಾತ್ತಿನ ಲೋಹ ಬೊಕ- ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ದ್ರವ -ಅನಿಲ ಉಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕೊ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಚಪ್ಪೆಯಾವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಘನ ರೂಪನು ಪಡೆವೊಂಡು.

ಭೂಮಿದ ಆದಿದ ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಕಾಲಮಾನೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭೂಮಿದ ಪಿದಾಯಿದ ಮೆಯಿಟ್ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಶಿಲೆಕುಲು ಉಗಮಾಯಿನ ಕಾಲನು ಅಳತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಕ್ತ ವೈ ಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನೊಲು ಉಲ್ಲಾ. ಉದ್ದೇಶಿತ ಶಿಲೆತ ಮಾದರಿಡ್ ಲಭ್ಯವಾದುಪ್ಪುನ ವಿಕಿರಣಶೀಲ (ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್) ಖನಿಜೊಲೆನ ಅಂಶೊಲೆನ್ ಪರಿಗಣಿಸಾದ್ ಅರ್ಧಾಯು ಗಣನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸೂಕ್ತ ಭೂಭೌತ ಸೂತ್ರಲೆನ ಸಹಾಯೊಡು ಆ ವೊಂಜಿ ಶಿಲಾಮಾದರಿದ ಉಗಮಕಾಲೊನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೆಗ್ ಆಪುಂಡು.

ಇಂಚ ಉಗಮ ಕಾಲೊನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಶಿಲೆಕುಲೆಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಆಯಿನ ಶಿಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದ ಜಾಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ಪಿನವುಲು ತಿಕ್‌ದಿನ ಶಿಲಾಮಾದರಿ. ಈ ಶಿಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಇನ್ಪಿನ ಖನಿಜೊದ ಕಾಲಮಾನ ಅಧ್ಯಯನೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆ ಶಿಲೆತ್ತಾ ಉಗಮದ ಪ್ರಾಯ ೪೩೭.೫ ಕೋಟಿ ವರ್ಷೊಲು (ಒಂಜಿ ೬೦ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಎಚ್ಚ ಇಜಿಂಡ ಕಡಮೆ ಆದಿಪ್ಪು) ಇಂದ್ ವಿಜ್ಙಾನಿಲು ನಿಕಿ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಉಂದೇ ರೀತಿಡ್ ನಂಮ ರಾಜ್ಯೊಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಆತಿನ ಶಿಲಾ ಕಾಲಮಾನ ಅಧ್ಯಯನೊಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ನಂಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೋರೂರು ಇನ್ಪಿನವುಲು ಉಪ್ಪುನ ನೈಸ್ ಜಾತಿದ ಶಿಲೆಕುಲು ೩೩೦ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಲೆನ ಪಿರಾವುಡು ಉಂಡಾತಿನವು ಇಂದ್ ತೆರೀದ್ ಬೈದಿಂಡ್[೨].

ಭೂಮಿದ ಕಾಲಮಾನದ ವಿಂಗಡಣೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭೂಮಿಡ್ ಸಂದಿನ ಕಾಲಾವಧಿಡ್ ಆತಿನ ಮಹಾಯುಗೊಲೆನ ಪಟ್ಟಿ
ಮಹಾಯುಗೊಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಪದ

(ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ)

ಕರಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಷರಾ
ದಶಲಕ್ಷ (ಮಿಲಿಯನ್)

ವರ್ಷೊಲೆಡ್

1,ಆದಿ ಮಹಾಯುಗ

(ಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಪೂರ್ವಕಾಲ)

ಪ್ರೀಕೇಂಬ್ರಿಯನ್ ಎರಾ ೪೬೦೦ ಡ್ದ್ - ೫೪೧ ಮುಟ್ಟ
2.ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವಯುಗ ಪೇಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ ೫೪೧ ಡ್ದ್ - ೨೫೨ ಮುಟ್ಟ
3.ಮಧ್ಯಮ ಜೀವಯುಗ ಮೀಸೊಜೂಯಿಕ್ ಎರಾ ೨೫೨.೧೭ ಡ್ದ್ - ೬೬ ಮುಟ್ಟ
4.ತೃತೀಯ ಮಹಾಯುಗ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಎರಾ ೬೬ ಡ್ದ್ - ೨.೫೮೮ ಮುಟ್ಟ
5.ಚತುರ್ಥ ಮಹಾಯುಗ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಎರಾ ೨.೫೮೮ ಡ್ದ್ - ಇನಿತ ಕಾಲ

ಉಂದೆನ್ಲಾ ತೂಲೆಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. G.B. Dalrymple, 1991, "The Age of the Earth", Stanford University Press, California..
  2. ಬಿ.ಎಂ.ರವೀಂದ್ರ (2016) ಭೂ ವಿವರಣೆ: ಮಂಗಳೂರು ದರ್ಶನ, ಸಂಪುಟ 1, ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎ,ವಿವೇಕ ರೈ, ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ.ಮಂಗಳೂರು. ಪುಟ: 33-54.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಭೂಮಿ&oldid=76134"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು