ನೀಲಿ ಗೋಳಿದಲೆಕ ತೋಜುನ ಭೂಮಿ - ಅಪೋಲೊ 17ರ್ದ್ ದೈದಿನ ಚಿತ್ರ

ಭೂಮಿ - ಉಂದು ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಮಂಡಲೊಡು 5ನೇ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಹವಾದುಂಡು. ಅಂಚೆನೇ ಸೂರ್ಯನ ಕೈತಲ್ದ 3ನೇ ಗ್ರಹವಾದುಂಡು. ಸೌರಮಂಡೊಲದ ಗಟ್ಟಿರೂಪೊದ ಗ್ರಹೊಲೆಡ್ ಭೂಮಿ ದಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಹ ಆದುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ನರಮಾನಿಗ್ ಇತ್ತೆ ತೆರಿದಿಪ್ಪುನಂಚ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊಡೇ ಜೀವಿಲು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹೊ ಭೂಮಿ. ನೆನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಚಂದ್ರೆ. ಅತ್ತಂದೆ ಇಂದೆನ ಸಾಂದ್ರತೆಲಾ ದಿಂಜ ಎಚ್ಚ.

ಪರಿವಿಡಿ

ಪರಿಚಯೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಭೂಮಿ೪೬೦ಕೋಟಿ ವರ್ಸೊದ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಜಲ್ಮೊ ಪಡೆಂಡ್.[೧] ಭೂಮಿದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹಆಯಿನ ಚಂದ್ರೆ ಅಯಿನ ಒಂತೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸುಮಾರ್ ೪೫೩ ಕೋಟಿ ವರ್ಸೊಲೆ ಪಿರಾಕ್‍ಡ್ ಉಂಡಾಂಡ್.

ಭೂಮಿದ‍ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನೊಗು 'ಭೂವಿಜ್ಞಾನ' ಇಂದ್ ಪಣ್ಪೆರ್.

ಭೂಮಿದ ಉಗಮ, ಪ್ರಾಯಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ನಂಮ ಭೂಮಿಗ್ -ಪ್ರಥ್ವಿ , ವಸುಂಧರ, ಇಳೆ -ಇಂಚ ಅನೇಕ ಪುದರುಲು ಉಂಡು. ಸುಮಾರ್ ೪೬೦‍ ಕೋಟಿ ವರ್ಷೊಲೆನ ಪಿರಾವುಡು ಭೂಮಿದ ಉಗಮದ ಕಾಲೊಡು ಕರಾತ್ತಿನ ಲೋಹ ಬೊಕ- ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚದ ದ್ರವ -ಅನಿಲ ಉಂಡೆದ ಲೆಕ್ಕೊ ಇತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಚಪ್ಪೆಯಾವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಘನ ರೂಪನು ಪಡೆವೊಂಡು.

ಭೂಮಿದ ಆದಿದ ಶಿಲೆಕುಲೆನ ಕಾಲಮಾನೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

ಭೂಮಿದ ಪಿದಾಯಿದ ಮೆಯಿಟ್ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಶಿಲೆಕುಲು ಉಗಮಾಯಿನ ಕಾಲಮಾನೊನು ಅಳತೆ ಮಲ್ಪುನ ಕಾರ್ಯೋಗು ವೈ ಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನೊಲು ಉಲ್ಲಾ. ಇಂಚ ಕಾಲಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಶಿಲೆಕುಲೆಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಆಯಿನ ಶಿಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜಾಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ಪಿನವುಲು ತಿಕ್‌ದ್ಂಡ್. ಈ ಶಿಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಇನ್ಪಿನ ಖನಿಜೊನು ಕಾಲಮಾನ ಅಧ್ಯಯನೊ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಆ ಶಿಲೆತ್ತಾ ಪ್ರಾಯ ೪೩೭.೫ ಕೋಟಿ ವರ್ಷೊಲು (ಒಂಜಿ ೬೦ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಎಚ್ಚ ಇಜಿಂಡ ಕಡಮೆ ಆದಿಪ್ಪು) ಇಂದ್ ವಿಜ್ಙಾನಿಲು ನಿಕಿ ಮಲ್ತ್‌ದೆರ್. ಇಂಚೆನೆ ಆತಿನ ಕಾಲಮಾನ ಅಧ್ಯಯನೊಲೆನ ಪ್ರಕಾರ ನಂಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಗೋರೂರು ಇನ್ಪಿನವುಲು ಇತ್ತಿನ ನೈಸ್ ಜಾತಿದ ಶಿಲೆಕುಲು ೩೩೦ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಲೆನ ಪಿರಾವುಡೇ ಉಂಡಾತಿನವು ಇಂದ್ ತೆರೀದ್ ಬೈದಿಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ

  1. G.B. Dalrymple, 1991, "The Age of the Earth", Stanford University Press, California, ISBN 0-8047-1569-6.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಭೂಮಿ&oldid=69457"ರ್ದ್ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ